• 0-5671-7119, 0-5671-7100

ช่องทางการรับสมัคร

ช่องทางสมัครเรียนออนไลน์สำหรับสาขาวิชาไม่มีการสอบ

ช่องทางการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์สาขาวิชาที่มีการสอบ

ช่องทางสมัครเรียนออนไลน์สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์