• 0-5671-7119, 0-5671-7100

หลักฐานประกอบการรายงานตัว

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง                                                จำนวน  1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                   จำนวน  1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                               จำนวน  1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา                                                   จำนวน  2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                      จำนวน  2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
6. แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา