• 0-5671-7119, 0-5671-7100

การบันทึกประวัตินักศึกษา

นักศึกษาใหม่ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ดำเนินการกรอกบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใน<<ระบบทะเบียนและวัดนักศึกษา>> ได้ที่เว็บไซต์ https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/

User ID (รหัสประจำตัวนักศึกษา 12 หลัก เช่น 651102037101)
Password (วัน/เดือน/ปี เกิด 6 หลัก เช่น วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 = 010146)

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/main.php...
2. ขั้นตอนการบันทึกประวัตินักศึกษาใน<<ระบบทะเบียนและวัดนักศึกษา>> http://academic.pcru.ac.th/son.../data-news/220328095601.pdf

เพื่อนำข้อมูลนักศึกษา ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดส่งเล่มคู่มือนักศึกษา และคู่มือแผนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. รวบรวมข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ เพื่อส่งให้สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2566