ตาราง ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบุคำที่ต้องค้นหา เช่น ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่อง Search

เลขที่บัณฑิต
จุดรายงานตัว
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล หลักสุตร
0001
20
นางสาว
ทัศนีย์ พึ่งจิตต์ตน ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0002
1
นาย
ธีรวัช ใจห้าว ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0003
1
นางสาว
ปราณีรัตน์ บุญปัญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0004
20
นาง
พนิตสิรี แพ่งสภา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0005
20
นางสาว
พัชรี ย่ำเที่ยง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0006
1
นางสาว
สาลินี ขจรไพร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0007
20
นาย
จิรโรจน์ บุญราช รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0008
20
นาง
ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0009
20
นาย
เริงฤทธิ์ แก้วยศ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0010
20
นางสาว
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0011
20
นาย
สดุดี คำมี รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0012
20
นาย
อภิชิต เหมือยไธสง รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0013
20
นาย
อาทิตย์ ผ่านพูล รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0014
20
นาย
เอนก มูลมา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0015
20
นางสาว
จุฑารัตน์ ทองหมู่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0016
20
นางสาว
ชลธิชา ทองหมู่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0017
20
นางสาว
ดาลัด มหาชัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0018
20
นาย
ทรงพล นวลพุ่ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0019
20
นางสาว
รัตนา ทองนอ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0020
20
นาง
ฤดี ช่างเงิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0021
20
นางสาว
วราพร เอี่ยมลออ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0022
20
นาง
วิภาดา พรมอินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0023
20
นาง
กาญจนา เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0024
20
นางสาว
ฉวีวรรณ ชาวขุนทด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0025
20
นางสาว
เนื้อทิพย์ พุดขุนทด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0026
20
นางสาว
สุกัญญา นวนวิใจ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0027
20
นางสาว
จีรภา คุ้มสุวรรณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0028
20
นาย
ณัฏฐภัทร์ วุฒิกุลปิยพัชร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0029
20
นางสาว
สุภัทราวดี สีทองเสือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0030
20
นางสาว
สุมินตรา จินดาขัด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0031
20
นาย
ชัชากร คัชมาตย์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0032
20
นาง
โศศิษฐา แดงตา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0033
20
นาย
เชิดศักดิ์ ศรีเมือง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0034
20
นางสาว
ทัดดาว ศิริวงค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0035
20
นาง
นิตยา แดงโคเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0036
20
นางสาว
พิกุล ขวัญสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0037
20
นางสาว
พิมพ์ชนก โพธิ์ทอง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0038
20
นางสาว
ภรณ์ชนก แก้วภูสี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0039
20
นาง
ยุพิน สังเกตุ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0040
20
นางสาว
วีรนุช หล้าน้อย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0041
20
นาง
สุพรรณิกา เอื้อศิลป์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0042
20
นางสาว
อาทิตยา จันที วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0043
20
นาง
ณัฏฐ์ฤทัย วิทยาวโรจน์กิจ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0044
20
นางสาว
ดรุณี วิเชียรสรรค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0045
20
นางสาว
พูลวดี หล่อวิลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0046
20
นาง
วรรณวิภา เถื่อนชื่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0047
20
นางสาว
ธนิษฐา ม่วงกล้วย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0048
20
นาง
ใกล้รุ่ง สนเทียนวัด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0049
20
นาง
ฐิติพรรณ หุมบางดี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0050
20
นางสาว
ภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0051
20
นาย
เรืองชัย วัฒนศัพท์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0052
1
นางสาว
กฤตชญา วงศรีรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0053
1
นางสาว
กัญญาภัค แพทย์ชัยโย ครุศาสตรบัณฑิต
0054
1
นางสาว
กัณฑิมารา เพชรกันหา ครุศาสตรบัณฑิต
0055
20
นาย
กิติพันธ์ จันทรา ครุศาสตรบัณฑิต
0056
20
นางสาว
จารุณี ศรีสัตย์มงคล ครุศาสตรบัณฑิต
0057
20
นางสาว
เจษฎาภรณ์ ขำกล่อม ครุศาสตรบัณฑิต
0058
20
นางสาว
ณัฐชญาภรณ์ อันโธนิช ครุศาสตรบัณฑิต
0059
20
นาย
ธงชัย มาลาด ครุศาสตรบัณฑิต
0060
20
นางสาว
ธนาภา ปาปะเถ ครุศาสตรบัณฑิต
0061
20
นางสาว
นภารัตน์ สีสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต
0062
20
นางสาว
บัญจรัตน์ สว่างภักดี ครุศาสตรบัณฑิต
0063
20
นางสาว
บุศย์สราลี บุตรอามาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0064
20
นางสาว
พรพิมล โนนทิง ครุศาสตรบัณฑิต
0065
20
นางสาว
พัชราภา คำอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0066
20
นางสาว
พิชชาภา ชื่นสี ครุศาสตรบัณฑิต
0067
20
นางสาว
ลลิตา จำนงค์สุข ครุศาสตรบัณฑิต
0068
1
นางสาว
ศศิธร ทองลี ครุศาสตรบัณฑิต
0069
1
นาย
สุทธิรงค์ คมกล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0070
20
นางสาว
สุพัตรา สมจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0071
20
นางสาว
สุภาภรณ์ พุทโธ ครุศาสตรบัณฑิต
0072
1
นาย
สุรินทร์ ตาหยอง ครุศาสตรบัณฑิต
0073
20
นางสาว
โสภิตา จันเปา ครุศาสตรบัณฑิต
0074
20
นางสาว
อรทัย พินิจมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0075
20
นาย
อรรถพงษ์ จันทะเดช ครุศาสตรบัณฑิต
0076
20
นางสาว
อัจฉรา ว่างทุกข์ ครุศาสตรบัณฑิต
0077
20
นางสาว
อัญชิสา อุ่นคำยี่ ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0078
1
นางสาว
อารยา สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0079
20
นางสาว
อิสราภรณ์ ชัยขุน ครุศาสตรบัณฑิต
0080
1
นางสาว
กาญจนา บุญศรีภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต
0081
20
นางสาว
เกศสุดา ดงงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0082
20
นางสาว
เกสรา แซ่เฮ้อ ครุศาสตรบัณฑิต
0083
1
นางสาว
ขันทอง วันคง ครุศาสตรบัณฑิต
0084
20
นางสาว
ธนภรณ์ วงค์โสมะ ครุศาสตรบัณฑิต
0085
1
นางสาว
นัชชา แก้วมะณี ครุศาสตรบัณฑิต
0086
1
นางสาว
ปรียา เหลี่ยมวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0087
20
นางสาว
ปวีณา สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต
0088
1
นางสาว
พรรณรัตน์ดา กันเตียง ครุศาสตรบัณฑิต
0089
20
นางสาว
พลิกา ต่ายเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต
0090
1
นางสาว
พัชราภรณ์ กาละศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0091
1
นางสาว
เพชราภรณ์ ขุขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0092
1
นางสาว
แพรวพรรณ จันทร์บาง ครุศาสตรบัณฑิต
0093
1
นางสาว
มาริษา แพทย์ชัยโย ครุศาสตรบัณฑิต
0094
1
นางสาว
มาลินี จังพินิจกุล ครุศาสตรบัณฑิต
0095
1
นางสาว
วราภรณ์ ลอนดอน ครุศาสตรบัณฑิต
0096
20
นาย
วีระ จอมโนนเขวา ครุศาสตรบัณฑิต
0097
1
นาย
ศรราม พรมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0098
1
นางสาว
ศิริรัตน์ หมื่นเดช ครุศาสตรบัณฑิต
0099
1
นาย
ศุภศิษฏ์ พันธุ์มาก ครุศาสตรบัณฑิต
0100
1
นางสาว
สิรินันท์ ขันยศ ครุศาสตรบัณฑิต
0101
20
นางสาว
อนัญญา ใจมา ครุศาสตรบัณฑิต
0102
1
นางสาว
กานดามณี คำสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0103
1
นางสาว
กุลสตรี สกุลหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0104
1
นางสาว
จตุพร แก้วจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0105
1
นางสาว
จิตรลดา ยังคัง ครุศาสตรบัณฑิต
0106
1
นาย
เฉลิมพันธ์ ธีระสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0107
20
นางสาว
ชนิตา ขวัญมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0108
20
นางสาว
ณัชภัค สุดหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0109
1
นางสาว
ณัฐนันท์ ต่ายแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0110
1
นางสาว
ธิดาพร หางาม ครุศาสตรบัณฑิต
0111
1
นางสาว
นภัส ทองจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0112
20
นางสาว
นภาพรรณ ชาววาปี ครุศาสตรบัณฑิต
0113
20
นางสาว
นิยุตา ราชพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0114
1
นางสาว
พัชรีพร ดวงคมทา ครุศาสตรบัณฑิต
0115
20
นาย
มณเฑียร ศรีศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0116
20
นางสาว
ยชวรี ด้วงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0117
1
นางสาว
รัชนก กระสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0118
20
นางสาว
วรรณฤดี สีอัชชา ครุศาสตรบัณฑิต
0119
1
นาย
วัชรวิทย์ เทียนป้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0120
1
นางสาว
วัชราภรณ์ ยศพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0121
20
นางสาว
วันนิสา แก้วปู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0122
20
นางสาว
วิชุดา ลาชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0123
20
นาย
วิศวกร แซ่ลิ้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0124
20
นางสาว
เวนุกา ชากองมา ครุศาสตรบัณฑิต
0125
20
นางสาว
ศศิกานต์ โคตะนารถ ครุศาสตรบัณฑิต
0126
1
นางสาว
ศิรินภา บุญเคี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต
0127
20
นางสาว
สุดารัตน์ สุราวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0128
20
นางสาว
เสาวลักษณ์ ชำนาญเฉียบ ครุศาสตรบัณฑิต
0129
1
นางสาว
อัญมณี บุตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0130
20
นาย
อากูล คำสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0131
20
นางสาว
กฤษณา ปิ่นป้อง ครุศาสตรบัณฑิต
0132
1
นางสาว
กัณฐิกา กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0133
1
นาย
ขจรศักดิ์ วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0134
20
นางสาว
จารุพรรณ คำอ้าย ครุศาสตรบัณฑิต
0135
20
นางสาว
จิตติมา จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0136
20
นางสาว
จินตนา สิงห์ภา ครุศาสตรบัณฑิต
0137
20
นางสาว
จิราภา เจริญโภค ครุศาสตรบัณฑิต
0138
20
นางสาว
จุฑารัตน์ หมอจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0139
20
นางสาว
ชฎาพร พินเขียว ครุศาสตรบัณฑิต
0140
20
นางสาว
ชนิตา อินทร์พูล ครุศาสตรบัณฑิต
0141
1
นาย
ไชยพร มีสนุ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0142
20
นางสาว
ฐานิตา จันทร์ศร ครุศาสตรบัณฑิต
0143
1
นางสาว
ณัฐติกานต์ ดีหนู ครุศาสตรบัณฑิต
0144
1
นางสาว
ดาริกา ศรีใส ครุศาสตรบัณฑิต
0145
20
นาย
ทศพล มีชำนาญ ครุศาสตรบัณฑิต
0146
1
นางสาว
ธนัฐชา ปันติ ครุศาสตรบัณฑิต
0147
20
นางสาว
ธิดาภรณ์ เจริญลาภ ครุศาสตรบัณฑิต
0148
1
นางสาว
นฤมล โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0149
1
นางสาว
นาราภรณ์ คำน้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0150
20
นางสาว
นิศามณี มั่นต่าย ครุศาสตรบัณฑิต
0151
1
นางสาว
บุษยมาศ ป่าติ้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0152
20
นางสาว
ปริศนา แก้วทุม ครุศาสตรบัณฑิต
0153
20
นางสาว
ปวีณา ปราระมียอง ครุศาสตรบัณฑิต
0154
1
นางสาว
ปิยะมาศ คงเพชรศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0155
1
นาย
ปิยะศักย์ สายคำดี ครุศาสตรบัณฑิต
0156
20
นาย
ผดุงเกียรติ ขวัญทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0157
20
นาย
พงษ์ศักดิ์ กันตุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0158
1
นางสาว
พนิตพร ราชบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0159
20
นางสาว
พรนิษา ม่านตา ครุศาสตรบัณฑิต
0160
20
นางสาว
พัสตราภรณ์ สาดา ครุศาสตรบัณฑิต
0161
1
นางสาว
พิจิตรา ประจันทัง ครุศาสตรบัณฑิต
0162
1
นางสาว
พิมพ์วดี แก้วมะ ครุศาสตรบัณฑิต
0163
20
นางสาว
เพชรรัตน์ โนนไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0164
20
นาย
ไพรัตน์ ฐานวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0165
1
นาย
ภาคภูมิ ขจรภพ ครุศาสตรบัณฑิต
0166
1
นางสาว
มณฑา วันชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0167
20
นางสาว
มินตรา ภู่สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0168
20
นางสาว
เมรินทร์ พะสุพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0169
20
นางสาว
ละอองดาว จีแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0170
20
นางสาว
วราภรณ์ โตหรั่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0171
20
นางสาว
วันเพ็ญ จานตาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0172
20
นางสาว
วิภาพร สอนตราสิน ครุศาสตรบัณฑิต
0173
20
นางสาว
วิรันตรี ทองสี ครุศาสตรบัณฑิต
0174
1
นางสาว
ศันสนีย์ ยอดบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0175
1
นางสาว
ศิริพร สุมาลา ครุศาสตรบัณฑิต
0176
1
นางสาว
ศิริพรรณ ชุมเสน ครุศาสตรบัณฑิต
0177
20
นางสาว
สกาวรัตน์ จิตเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0178
20
นาย
สิทธิมงคล ขีดวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0179
20
นางสาว
สุธิดา ยอดดี ครุศาสตรบัณฑิต
0180
1
นางสาว
สุธิสา แก่นไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0181
20
นางสาว
หนึ่งฤทัย นวนยาง ครุศาสตรบัณฑิต
0182
1
นางสาว
อภิชญา ศรีไสยา ครุศาสตรบัณฑิต
0183
20
นางสาว
อภิรดี เปี่ยมพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0184
1
นางสาว
อรอุมา บุญหล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0185
1
นางสาว
อัญชลี อยู่สินไชย ครุศาสตรบัณฑิต
0186
1
นางสาว
อัญชลีพร ปอสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0187
20
นางสาว
อัญติมา ทาใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0188
1
นางสาว
อาซีลา ตาเห ครุศาสตรบัณฑิต
0189
1
นางสาว
กนกวรรณ สินสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต
0190
20
นางสาว
กาญจนาพร ดาทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0191
20
นางสาว
เกตุวรินทร์ อิ่มจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0192
1
นาย
เกียรติศักดิ์ แพงพงษ์มา ครุศาสตรบัณฑิต
0193
20
นางสาว
จิตตราภรณ์ ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0194
20
นางสาว
จุฑามาศ เทศจำปา ครุศาสตรบัณฑิต
0195
20
นางสาว
จุฑามาศ ศรีน่วม ครุศาสตรบัณฑิต
0196
1
นางสาว
เจนจิรา จันทร์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0197
1
นางสาว
ชไมพร มาทา ครุศาสตรบัณฑิต
0198
20
นาย
ชวรัตน์ จีนประสพ ครุศาสตรบัณฑิต
0199
20
นาย
ชัยณรงค์ วงษ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0200
20
นาย
ณัฐกร กลิ่นมิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0201
20
นาย
ณัทชปรเมศวร์ ปันมา ครุศาสตรบัณฑิต
0202
1
นางสาว
ดวงดาว สร้อยอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0203
20
นางสาว
ทัศนีย์ ทองคุ่ย ครุศาสตรบัณฑิต
0204
1
นาย
ธนกฤษณ์ วงค์กาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0205
1
นาย
ธีรวุฒิ อ่อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0206
20
นางสาว
นภัสสร แก้วกรม ครุศาสตรบัณฑิต
0207
1
นางสาว
นฤมล อินทร์บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0208
1
นาย
นิพัฒน์ เสนอใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0209
1
นางสาว
บุณยนัดดา ถาวรกูล ครุศาสตรบัณฑิต
0210
20
นางสาว
บุณยนุช จรลี ครุศาสตรบัณฑิต
0211
1
นางสาว
เบญญาภา พิมพ์เสนา ครุศาสตรบัณฑิต
0212
20
นาย
ปฏิพล พรหมลัทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0213
1
นางสาว
ประภาสิริ บัวกลม ครุศาสตรบัณฑิต
0214
20
นางสาว
ปานวาด อุตม์อ่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0215
20
นางสาว
พเยาว์ สีหาฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0216
20
นางสาว
พรนภา บุญเจิด ครุศาสตรบัณฑิต
0217
20
นางสาว
พรสุดา ทานะปัทม์ ครุศาสตรบัณฑิต
0218
1
นางสาว
พัชรภรณ์ ลาภคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
0219
20
นางสาว
พัชรีย์ พานทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0220
20
นางสาว
พานิชย์ ตรีแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0221
1
นาย
พิสิทธิ์ หอมรื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0222
1
นางสาว
ภรนิภา คำเพลิง ครุศาสตรบัณฑิต
0223
20
นาย
ภูวนาท รักน้ำเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0224
20
นาย
รัฐพล ทองลอง ครุศาสตรบัณฑิต
0225
20
นางสาว
ริสา สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0226
20
นางสาว
รุจิรา บุญศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0227
1
นาย
ลัทธพล ยวนยี ครุศาสตรบัณฑิต
0228
1
นางสาว
วรรณภาภรณ์ ศิริวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0229
20
นางสาว
วรรณวิภา จันทร์สี ครุศาสตรบัณฑิต
0230
20
นางสาว
วราพร กงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0231
1
นางสาว
ศิริลักษณ์ ศรีไพศาลนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0232
20
นางสาว
ศุจินธร ศรีโมรา ครุศาสตรบัณฑิต
0233
1
นางสาว
สิวาลัย พลขอนแก่น ครุศาสตรบัณฑิต
0234
20
นางสาว
สุนิสา สมรูป ครุศาสตรบัณฑิต
0235
20
นางสาว
สุพรรษา เขียวม่าน ครุศาสตรบัณฑิต
0236
1
นางสาว
สุพัตรา เพชรยื้อ ครุศาสตรบัณฑิต
0237
1
นางสาว
แสงอรุณ ตะเฆ่ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0238
1
นางสาว
อัมภา เหมบุรุษ ครุศาสตรบัณฑิต
0239
20
นาย
อัษฎาวุฒิ จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0240
20
นาย
อาทิตย์ ท่าสออน ครุศาสตรบัณฑิต
0241
20
นางสาว
อารียา เนตรอ้น ครุศาสตรบัณฑิต
0242
1
นางสาว
อุไรลักษณ์ หอมสิงห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0243
20
นางสาว
กนกไทย น้อยเวียง ครุศาสตรบัณฑิต
0244
1
นางสาว
กนกวรรณ ปุระหล่า ครุศาสตรบัณฑิต
0245
20
นางสาว
กมลชนก สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต
0246
1
นางสาว
กรุณาพร บุตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0247
1
นางสาว
กันธิชา กุลแกม ครุศาสตรบัณฑิต
0248
20
นางสาว
กาญจนา บุญคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0249
1
นางสาว
เกศรา สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต
0250
1
นางสาว
คัชรินทร์ กองสาร ครุศาสตรบัณฑิต
0251
1
นางสาว
จิตเพชร หัวเมืองราช ครุศาสตรบัณฑิต
0252
20
นางสาว
จุฑาพร สันทะราช ครุศาสตรบัณฑิต
0253
1
นางสาว
จุฑามาศ ปัดภัย ครุศาสตรบัณฑิต
0254
20
นางสาว
เจนจิรา ปิ่นมณี ครุศาสตรบัณฑิต
0255
20
นางสาว
ชนมาสย์ แก้วมีบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0256
20
นางสาว
ฐิตินันท์ ใจตรอม ครุศาสตรบัณฑิต
0257
1
นางสาว
ณัฐนรี ไชยา ครุศาสตรบัณฑิต
0258
20
นางสาว
ณัฐมนตร์ ชุมชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0259
1
นางสาว
ดวงเดือน กาพย์พิมาย ครุศาสตรบัณฑิต
0260
1
นางสาว
ดาวเรือง กุลเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0261
1
นางสาว
ทิพพาวดี กุลาชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0262
20
นางสาว
ทิพย์วรรณ บุตราช ครุศาสตรบัณฑิต
0263
1
นางสาว
ธนัชพร อ่ำเชียง ครุศาสตรบัณฑิต
0264
1
นางสาว
ธนัตดา แวดไธสง ครุศาสตรบัณฑิต
0265
20
นางสาว
นิตยา คำดี ครุศาสตรบัณฑิต
0266
20
นางสาว
บุณยาพร วงษาพล ครุศาสตรบัณฑิต
0267
1
นางสาว
ประภาวดี ด้วงพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0268
20
นาย
ประวิทย์ มีฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0269
1
นางสาว
ปรียานุช เสนสม ครุศาสตรบัณฑิต
0270
20
นางสาว
ปัญญาพร ปาละวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0271
20
นางสาว
พรนารายณ์ ไชยประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0272
20
นางสาว
พรรณทิพย์ ผิวผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต
0273
20
นางสาว
พรรณนารายณ์ คมคาย ครุศาสตรบัณฑิต
0274
1
นางสาว
พัชราพร ทองบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0275
2
นางสาว
พัชราภรณ์ แก้วสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0276
20
นาย
พิพัฒน์ ธะภีย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0277
2
นางสาว
พิมผกา ศรีวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0278
2
นางสาว
พิมพ์พจี สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต
0279
20
นาย
พีระวัฒน์ บานเทือง ครุศาสตรบัณฑิต
0280
20
นางสาว
เพชรไพริน สาระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0281
2
นางสาว
ภัทราวดี บำเรอจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต
0282
2
นางสาว
มุกมณี ไชยมิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0283
2
นาย
รัฐพงศ์ คงปรางดี ครุศาสตรบัณฑิต
0284
2
นาย
รัฐศรัณย์ ทรัพย์คต ครุศาสตรบัณฑิต
0285
2
นางสาว
รัตติยา แก้วมงคล ครุศาสตรบัณฑิต
0286
20
นาย
รัตนพล เหลาพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0287
2
นางสาว
รุ้งนภา บานเย็น ครุศาสตรบัณฑิต
0288
20
นางสาว
วรรนิดา ทับกลาง ครุศาสตรบัณฑิต
0289
20
นางสาว
วาสนา ศียากุล ครุศาสตรบัณฑิต
0290
20
นางสาว
ศรินญา อินบัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0291
2
นางสาว
ศศิธร สุจริตจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0292
2
นางสาว
ศิริลักษณ์ เกษวิริยะการ ครุศาสตรบัณฑิต
0293
2
นาย
ศุภชัย อินทโลหิต ครุศาสตรบัณฑิต
0294
2
นางสาว
สุกัญญา จิตรนอก ครุศาสตรบัณฑิต
0295
20
นางสาว
สุนันทา ดีน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0296
2
นางสาว
สุนิษา ใจคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0297
2
นางสาว
สุพรรษา คำเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0298
20
นางสาว
สุภัสสรา อาจคงหาญ ครุศาสตรบัณฑิต
0299
2
นางสาว
สุภาพร ปานฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0300
20
นางสาว
สุวกุล สะพานทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0301
20
นางสาว
สุวรรณรัตน์ น้อยจัตุรัส ครุศาสตรบัณฑิต
0302
2
นางสาว
สุวิชญา แก้วเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0303
2
นางสาว
สุวิภา มารักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0304
20
นางสาว
อนัญญา แสนยากุล ครุศาสตรบัณฑิต
0305
20
นางสาว
อภิชญา แสงมะณี ครุศาสตรบัณฑิต
0306
20
นางสาว
อรนุช จินดา ครุศาสตรบัณฑิต
0307
2
นางสาว
อรพรรณ เพ็ชรชุมพล ครุศาสตรบัณฑิต
0308
2
นางสาว
อรอนงค์ อินผัด ครุศาสตรบัณฑิต
0309
20
นางสาว
อรอุมา จบเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0310
20
นางสาว
อัจฉรา อินเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต
0311
20
นางสาว
อัญชลี อินปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต
0312
20
นางสาว
อุษณีย์ อินทะ ครุศาสตรบัณฑิต
0313
2
นาย
เอกนารายณ์ กงยนต์ ครุศาสตรบัณฑิต
0314
20
นาย
เอนกพงศ์ ป้องนอก ครุศาสตรบัณฑิต
0315
20
นางสาว
กนกวรรณ จุระเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต
0316
2
นางสาว
กนกวรรณ บับภาร ครุศาสตรบัณฑิต
0317
2
นางสาว
กนกวรรณ โสภาวาง ครุศาสตรบัณฑิต
0318
20
นาย
กรกช ด้วงมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0319
2
นางสาว
กรรณิกา ทองเขียน ครุศาสตรบัณฑิต
0320
20
นางสาว
กรรณิการ์ ภูมี ครุศาสตรบัณฑิต
0321
20
นางสาว
กรุณา เบ้าอาสา ครุศาสตรบัณฑิต
0322
20
นาย
กฤติน ศิลาแรง ครุศาสตรบัณฑิต
0323
20
นางสาว
กฤติภรณ์ สุพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต
0324
20
นาย
กฤษฎา แก้วจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0325
20
นาย
กฤษดา ใสคำภา ครุศาสตรบัณฑิต
0326
20
นางสาว
กัญจนา กุดแถลง ครุศาสตรบัณฑิต
0327
20
นางสาว
กัญญารัตน์ อ่อนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0328
20
นางสาว
กันยารัตน์ ไตรฟื้น ครุศาสตรบัณฑิต
0329
2
นางสาว
กัลยา ชัยมุงคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
0330
20
นางสาว
กานต์ชนก บุญเจิม ครุศาสตรบัณฑิต
0331
20
นางสาว
กิตติกา จินดา ครุศาสตรบัณฑิต
0332
20
นาย
กิตติพัฒน์ แก้วคง ครุศาสตรบัณฑิต
0333
20
นาย
กิตติศักดิ์ ผายผุย ครุศาสตรบัณฑิต
0334
20
นางสาว
เกศมณี สีสุก ครุศาสตรบัณฑิต
0335
2
นาย
เกียรตินรินทร์ เพียสังกะ ครุศาสตรบัณฑิต
0336
2
นางสาว
แก้วมุกดา จอกน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0337
20
นางสาว
ขวัญดาว งิ้วราย ครุศาสตรบัณฑิต
0338
2
นางสาว
ขวัญฤดี หาบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0339
20
นาย
ขันติ นาคเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0340
2
นางสาว
เขมิกา โตสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0341
2
นาย
คัมภีร์ สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0342
2
นางสาว
จรณินทร์ คำฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0343
20
นาย
จักรกฤษณ์ แสนวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0344
20
นางสาว
จันจิรา อินพูน ครุศาสตรบัณฑิต
0345
20
นางสาว
จันทนิภา โพธิ์สันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต
0346
20
นางสาว
จันทร์เพ็ญ โพธิสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0347
20
นางสาว
จันทิมา ธรรมมัง ครุศาสตรบัณฑิต
0348
20
นางสาว
จารุวรรณ พิลา ครุศาสตรบัณฑิต
0349
20
นางสาว
จารุวรรณ สิงหา ครุศาสตรบัณฑิต
0350
2
นางสาว
จิตรา พรหมรักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0351
20
นางสาว
จิตราวดี ศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0352
20
นางสาว
จิรารัตน์ อยู่สุข ครุศาสตรบัณฑิต
0353
2
นางสาว
จิราวรรณ นิ่มนวล ครุศาสตรบัณฑิต
0354
20
นาย
จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0355
20
นางสาว
จีราพร อินทร์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0356
20
นางสาว
จุฑาทิพย์ จันทร์พรหม ครุศาสตรบัณฑิต
0357
20
นางสาว
จุฑามาศ ยันดี ครุศาสตรบัณฑิต
0358
2
นางสาว
จุฑามาศ อยู่มั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0359
2
นางสาว
จุฑารัตน์ นวนคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0360
20
นางสาว
จุฑารัตน์ สิริฉันทพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0361
2
นางสาว
เจนจิรา ใบปกทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0362
20
นางสาว
ฉวีวรรณ เหลืองพวงทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0363
20
นางสาว
ฉัตรจิราพร อ่อนวิกิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0364
20
นางสาว
ชญานิษฐ์ คำขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0365
20
นางสาว
ชณาวีร์ อ่อนเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต
0366
2
นางสาว
ชนัฐมาศ อนุดี ครุศาสตรบัณฑิต
0367
20
นางสาว
ชนัสรา จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0368
2
นางสาว
ชนาพร ชนะอรรถ ครุศาสตรบัณฑิต
0369
2
นางสาว
ชมพู่ บุญทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0370
2
นางสาว
ชมพูนุท คำอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0371
20
นางสาว
ชลิตา ณ วิเชียร ครุศาสตรบัณฑิต
0372
20
นาย
ชาญชัย แก้วเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0373
2
นาย
ชำนาญพงษ์ รักซ้อน ครุศาสตรบัณฑิต
0374
20
นาย
โชคชัย สอนศิริ ครุศาสตรบัณฑิต
0375
20
นางสาว
โชติกา เย็นใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0376
20
นางสาว
ฐิติพร บัวกลม ครุศาสตรบัณฑิต
0377
2
นาย
ณรงค์ศักดิ์ วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0378
20
นางสาว
ณฤมล อุทธอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0379
2
นางสาว
ณัฐชา บัวคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0380
20
นางสาว
ณัฐฌามาศ แดงด้วง ครุศาสตรบัณฑิต
0381
2
นางสาว
ณัฐติยากร อินทร์มี ครุศาสตรบัณฑิต
0382
20
นางสาว
ณัฐธยาน์ กุลวัฒนสิริ ครุศาสตรบัณฑิต
0383
20
นางสาว
ณัฐธยาน์ กุลสง ครุศาสตรบัณฑิต
0384
2
นางสาว
ณัฐธิดา นินหว่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0385
20
นางสาว
ณัฐธิดา บุญมี ครุศาสตรบัณฑิต
0386
20
นาย
ณัฐพงศ์ หลวงแสน ครุศาสตรบัณฑิต
0387
2
นาย
ณัฐพงษ์ แก้วคง ครุศาสตรบัณฑิต
0388
2
นางสาว
ณัฐวิภา วันทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0389
20
นาย
ณัฐวุฒิ จันทะคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0390
20
นาย
ณัฐสิทธิ์ บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0391
20
นางสาว
ดรุณี นาคคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0392
20
นาย
เดชนรินทร์ อยู่ข้างแรม ครุศาสตรบัณฑิต
0393
2
นางสาว
ตรีรัก โฉมผา ครุศาสตรบัณฑิต
0394
2
นาย
โตมร พิทักษ์วัฒนกุล ครุศาสตรบัณฑิต
0395
2
นางสาว
ทรัพย์ทวี พิมมะสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0396
20
นาย
ทฤษฎี วงศ์มีมา ครุศาสตรบัณฑิต
0397
2
นาย
ทัศเทพ แช่มเดช ครุศาสตรบัณฑิต
0398
20
นางสาว
ทัศนีย์ ประธาตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0399
2
นางสาว
ทิพย์มณี แก้วจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0400
2
นางสาว
ธญานี ปานเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0401
20
นาย
ธนพงศ์ เสียงไพเราะ ครุศาสตรบัณฑิต
0402
2
นาย
ธนวัฒน์ ลีลา ครุศาสตรบัณฑิต
0403
2
นางสาว
ธนาภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0404
20
นางสาว
ธนาภรณ์ ศรีฟอง ครุศาสตรบัณฑิต
0405
2
นางสาว
ธนิฏฐา สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0406
2
นางสาว
ธนิษฐา วิเศษคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
0407
2
นาย
ธรรมนูญ พรวิริยะธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0408
20
นางสาว
ธัญญลักษณ์ เบ้าทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0409
2
นางสาว
ธัญญารัตน์ สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต
0410
20
นาย
ธัญพิสิษฐ์ ปู่แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0411
2
นางสาว
ธัญลักษณ์ ไหมม่วง ครุศาสตรบัณฑิต
0412
20
นางสาว
ธิดาพร พาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0413
20
นางสาว
ธิดารัตน์ บุญแสน ครุศาสตรบัณฑิต
0414
2
นางสาว
ธิดารัตน์ วิรานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0415
20
นางสาว
ธิติมา มาโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0416
20
นาย
ธีรพงษ์ จันทร์ชาวนา ครุศาสตรบัณฑิต
0417
20
นาย
ธีรยุทธ อินทะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0418
2
นาย
ธีรวัฒน์ จันทร์แสง ครุศาสตรบัณฑิต
0419
2
นางสาว
นงคราญ พรมชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0420
20
นาย
นนท์ ธรรมหน ครุศาสตรบัณฑิต
0421
20
นางสาว
นลินี วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0422
20
นางสาว
นัฎธิดา โพธิบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0423
20
นางสาว
นัฐสุดา ตราเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
0424
2
นางสาว
นันทกาญจน์ ทองจีน ครุศาสตรบัณฑิต
0425
20
นางสาว
นันทพร เพ็งแก่นแท้ ครุศาสตรบัณฑิต
0426
20
นางสาว
นิตยา เชียงแสน ครุศาสตรบัณฑิต
0427
20
นางสาว
นิภาดา แก้วทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0428
20
นางสาว
นิมี บูละ ครุศาสตรบัณฑิต
0429
20
นางสาว
นิลวดี ฮงทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0430
20
นางสาว
นิศากร เสาธร ครุศาสตรบัณฑิต
0431
20
นางสาว
นิศาชล เทียมศร ครุศาสตรบัณฑิต
0432
20
นางสาว
นิศาชล หอมพรหม ครุศาสตรบัณฑิต
0433
20
นางสาว
นิศารัตน์ รักทิม ครุศาสตรบัณฑิต
0434
20
นางสาว
บัวบุษกร ท่าเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0435
20
นาย
บุญญฤทธิ์ พรมหาลา ครุศาสตรบัณฑิต
0436
20
นางสาว
บุตรสดี สีหะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0437
20
นางสาว
เบญจรัตน์ ดอกจำปี ครุศาสตรบัณฑิต
0438
20
นาย
ประพล ลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0439
20
นางสาว
ประไพศิริ บุตรดี ครุศาสตรบัณฑิต
0440
2
นาย
ประสิทธิ์ คำมา ครุศาสตรบัณฑิต
0441
2
นาย
ปริภัทร ยาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0442
20
นางสาว
ปรียาภรณ์ กลิ่นหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0443
20
นางสาว
ปรียาภรณ์ บุญพุท ครุศาสตรบัณฑิต
0444
20
นางสาว
ปวีณา จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0445
20
นางสาว
ปวีณา จันทร์คำเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0446
20
นางสาว
ปิยธิดา ดอนพิลา ครุศาสตรบัณฑิต
0447
20
นางสาว
ปิยธิดา ไมตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0448
2
นาย
ปิยะกาญจน์ คูหา ครุศาสตรบัณฑิต
0449
20
นางสาว
ปิยะพร เหล่ายิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0450
20
นางสาว
ฝนทิพย์ โสดบ้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0451
20
นาย
พงศา มีแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0452
2
นางสาว
พจนีย์ วงษ์สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0453
2
นางสาว
พรนภา เสาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0454
2
นางสาว
พราวฑิตา วงค์ใส ครุศาสตรบัณฑิต
0455
2
นางสาว
พสิกา พิมพ์ประชา ครุศาสตรบัณฑิต
0456
2
นางสาว
พัชรา ประเสริฐสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0457
20
นางสาว
พัชรา สุนา ครุศาสตรบัณฑิต
0458
2
นางสาว
พัชราภรณ์ บุญประคอง ครุศาสตรบัณฑิต
0459
2
นางสาว
พัชราภรณ์ พรหมพ้วย ครุศาสตรบัณฑิต
0460
20
นาย
พัฒนันท์ จุ่นสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0461
2
นางสาว
พิจิตรา ทองเงา ครุศาสตรบัณฑิต
0462
20
นางสาว
พิชญาพร เนตรแสงศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0463
20
นาย
พิทวัส กองเผือก ครุศาสตรบัณฑิต
0464
2
นางสาว
พิมพ์ผกา พุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต
0465
2
นางสาว
พิมพ์พกา จันทร์พุฒ ครุศาสตรบัณฑิต
0466
20
นาย
พิษณุ คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0467
20
นางสาว
เพ็ญนภา รังษี ครุศาสตรบัณฑิต
0468
20
นางสาว
เพ็ญศิริ ศรีอุทัย ครุศาสตรบัณฑิต
0469
20
นางสาว
แพรววนิต สมสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0470
20
นางสาว
ฟ้า หมวกชา ครุศาสตรบัณฑิต
0471
2
นางสาว
ภรทิพย์ ทองเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
0472
20
นางสาว
ภัทรนันฐ์ วันคง ครุศาสตรบัณฑิต
0473
2
นางสาว
ภัทรพร มาเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0474
20
นางสาว
ภัทราพร โกวิทนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0475
20
นางสาว
ภาวิกา อุดศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0476
20
นางสาว
มนต์นภา ฉบับทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0477
2
นาย
มานะศักดิ์ สังในเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0478
2
นางสาว
มินตรา วงค์คำราช ครุศาสตรบัณฑิต
0479
20
นางสาว
มินตรา สนผา ครุศาสตรบัณฑิต
0480
20
นางสาว
มินาพร จันทร์เพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต
0481
2
นางสาว
มุกดา ลพเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0482
20
นางสาว
ยุพเรศ ศรชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0483
20
นางสาว
ยุพิน วะทา ครุศาสตรบัณฑิต
0484
20
นางสาว
โยธการ์ แสนโคก ครุศาสตรบัณฑิต
0485
20
นางสาว
รติกร พูลพจน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0486
2
นางสาว
รัชฎาภร จุลอักษร ครุศาสตรบัณฑิต
0487
20
นาย
รัฐศาสตร์ แก้ววิศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0488
20
นางสาว
รัตติยากร ป้องชาลี ครุศาสตรบัณฑิต
0489
20
นางสาว
รัตนาภรณ์ คุ้มมา ครุศาสตรบัณฑิต
0490
20
นางสาว
รัตนาภรณ์ ตุทุมมี ครุศาสตรบัณฑิต
0491
20
นางสาว
รัตนาภรณ์ ศรีอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0492
2
นางสาว
รุจิดา ทะนุ ครุศาสตรบัณฑิต
0493
20
นางสาว
รุสนีตา เลาะแมง ครุศาสตรบัณฑิต
0494
2
นางสาว
ฤทัยรัตน์ ร่วมยอด ครุศาสตรบัณฑิต
0495
20
นาย
ลัญจกร สีสัตย์ซื่อ ครุศาสตรบัณฑิต
0496
20
นางสาว
วรฉัตร วงษ์มะณี ครุศาสตรบัณฑิต
0497
20
นางสาว
วรรณภา ประสารศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0498
20
นางสาว
วรรณิศา อินป้อง ครุศาสตรบัณฑิต
0499
2
นาย
วรัตถ์ คำภี ครุศาสตรบัณฑิต
0500
2
นางสาว
วราภรณ์ มารอด ครุศาสตรบัณฑิต
0501
2
นาย
วรุฒ จันทร์ขำ ครุศาสตรบัณฑิต
0502
2
นางสาว
วศินี บุตรฉิม ครุศาสตรบัณฑิต
0503
2
นาย
วันเฉลิม วงค์สวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0504
2
นางสาว
วันนิสา รูปโสม ครุศาสตรบัณฑิต
0505
2
นางสาว
วันวิสา แก้วปัน ครุศาสตรบัณฑิต
0506
20
นางสาว
วารุณี ศรีดา ครุศาสตรบัณฑิต
0507
20
นาย
วิชญ์พล ศรีอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0508
2
นาย
วิทยา รวบสิงห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0509
2
นาย
วิทวัฒน์ กันต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต
0510
2
นางสาว
วิมลมาศ สร้อยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0511
20
นาย
วีรพล กลมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0512
2
นางสาว
วีรายา แก้วเกษศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0513
2
นางสาว
แววตรา ศักดิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0514
2
นาย
ศรลักษณ์ โกนขุนทศ ครุศาสตรบัณฑิต
0515
20
นาย
ศรัณย์ มารักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0516
20
นาย
ศราวุฒิ ภาชะนัย ครุศาสตรบัณฑิต
0517
2
นางสาว
ศรีสุดา เต็มวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0518
20
นางสาว
ศลิษา บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0519
2
นางสาว
ศศิธร อ่อนเอม ครุศาสตรบัณฑิต
0520
2
นางสาว
ศศิประภา เด่นชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0521
20
นางสาว
ศศิประภา พงศ์อินทรสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0522
2
นางสาว
ศศิวิมล งามเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต
0523
20
นางสาว
ศิราวดี ไม้มีแก่น ครุศาสตรบัณฑิต
0524
20
นางสาว
ศิรินันท์ เรือนติ๊บ ครุศาสตรบัณฑิต
0525
20
นางสาว
ศิริพร แก้วระกา ครุศาสตรบัณฑิต
0526
20
นางสาว
ศิริพร ม่วงน้อยเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0527
3
นางสาว
ศิริวรรณ จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0528
20
นาย
ศิวกร ชัยนิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0529
20
นาย
ศุภวัฒน์ นุด้วง ครุศาสตรบัณฑิต
0530
20
นางสาว
สมยุพา โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0531
3
นางสาว
สมศรี บุญธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0532
20
นางสาว
สโรชา คงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0533
20
นาย
สัจจะ ลีลาพัฒนกิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0534
20
นางสาว
สาธิดา โสพิมพา ครุศาสตรบัณฑิต
0535
3
นางสาว
สายแก้ว จันทร์อุ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0536
3
นางสาว
สายฝน กองน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0537
20
นางสาว
สายฝน รั้งพนาเวศ ครุศาสตรบัณฑิต
0538
3
นางสาว
สาริณี ไหวพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0539
20
นางสาว
สิรินทรา บั้งทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0540
20
นางสาว
สิริวิภา สิงห์เจียง ครุศาสตรบัณฑิต
0541
20
นางสาว
สุกัญญา เกตุสีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต
0542
20
นางสาว
สุกัญญา อาจฤาษี ครุศาสตรบัณฑิต
0543
20
นางสาว
สุชาดา ขันทะควร ครุศาสตรบัณฑิต
0544
20
นาย
สุดรัก เศรษฐีธัญญาหาร ครุศาสตรบัณฑิต
0545
3
นางสาว
สุดารัตน์ สาประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0546
3
นางสาว
สุทธิดา ช่างประดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0547
20
นางสาว
สุทธิดา ล้อมแพน ครุศาสตรบัณฑิต
0548
3
นางสาว
สุทธิษา ยาน้ำคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0549
20
นางสาว
สุนิตรา กันหาป้อง ครุศาสตรบัณฑิต
0550
3
นางสาว
สุนิษา บุดสีสาย ครุศาสตรบัณฑิต
0551
20
นางสาว
สุนิษา เพ็ชรจินดา ครุศาสตรบัณฑิต
0552
20
นางสาว
สุพรรณี สีระชุม ครุศาสตรบัณฑิต
0553
3
นางสาว
สุพรรษา จันทร์หยวก ครุศาสตรบัณฑิต
0554
20
นาย
สุพศิน สุขเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต
0555
3
นางสาว
สุพัตรา อ่อนน้อมดี ครุศาสตรบัณฑิต
0556
3
นางสาว
สุพิชญา โยทุม ครุศาสตรบัณฑิต
0557
20
นางสาว
สุภัทรา สายพรหมทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0558
20
นางสาว
สุภาพร ทองลาด ครุศาสตรบัณฑิต
0559
3
นางสาว
สุภาพร ทองหล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0560
20
นางสาว
สุภาวดี จันทร์ป๊อก ครุศาสตรบัณฑิต
0561
20
นางสาว
สุมาลี เพมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต
0562
20
นางสาว
สุมิตรา สันประเทศ ครุศาสตรบัณฑิต
0563
20
นางสาว
สุรัตนา สุวรรณโชติ ครุศาสตรบัณฑิต
0564
3
นางสาว
สุริฉาย ติสันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0565
3
นางสาว
สุวนันท์ รสฉ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต
0566
20
นางสาว
สุวรรณพร กันทาทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0567
3
นางสาว
สุวรรณา แก้วย่อม ครุศาสตรบัณฑิต
0568
20
นางสาว
แสงเทียน ทองใส ครุศาสตรบัณฑิต
0569
20
นาย
อติชาต เพ็ชรประดับ ครุศาสตรบัณฑิต
0570
20
นาย
อธิวัฒน์ เมืองโคตร ครุศาสตรบัณฑิต
0571
3
นางสาว
อนงค์นุช คำพานิช ครุศาสตรบัณฑิต
0572
3
นางสาว
อนุสรา เฟื่องฟุ้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0573
20
นางสาว
อภิชญา สงวนสิน ครุศาสตรบัณฑิต
0574
20
นางสาว
อภิญญา หามา ครุศาสตรบัณฑิต
0575
3
นาย
อภิสิทธิ์ สินชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0576
20
นางสาว
อรกมล เป็นการ ครุศาสตรบัณฑิต
0577
20
นางสาว
อรพรรณ ภูทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0578
3
นางสาว
อรวรรณ สวนกุดเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต
0579
3
นาย
อลงกรณ์ พุทธะ ครุศาสตรบัณฑิต
0580
3
นางสาว
อลิสา สอนโยม ครุศาสตรบัณฑิต
0581
3
นาย
อัคคเดช จันทร์แปลง ครุศาสตรบัณฑิต
0582
20
นางสาว
อัจฉรา กองเตย ครุศาสตรบัณฑิต
0583
3
นางสาว
อัจฉรา สิงหฬ ครุศาสตรบัณฑิต
0584
3
นางสาว
อัญชลี ฉัตรแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0585
20
นางสาว
อัมรินทร์ ขันตี ครุศาสตรบัณฑิต
0586
20
นางสาว
อัมวิกา พรมเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0587
3
นาย
อาณัติ ยิ้มแฟน ครุศาสตรบัณฑิต
0588
20
นาย
อาทิตย์ แก้วเบี่ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0589
20
นาย
อาทิตย์ ชะนะศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0590
20
นาย
อานนท์ มะเกลือศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0591
20
นางสาว
อารียา แสนคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0592
3
นางสาว
อารียา อินทร์ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต
0593
3
นาย
อิศเรศ อ่อนตา ครุศาสตรบัณฑิต
0594
20
นาย
อุเทน ทองวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0595
3
นางสาว
อุบลวรรณ กันหา ครุศาสตรบัณฑิต
0596
20
นางสาว
อุมาพร คาเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0597
3
นาย
เอกชัย กั้งสม ครุศาสตรบัณฑิต
0598
20
นางสาว
กนกวรรณ เพชรนิล ครุศาสตรบัณฑิต
0599
3
นางสาว
กมลชนก แก้วยา ครุศาสตรบัณฑิต
0600
3
นางสาว
กฤษฤดี ทองรอบ ครุศาสตรบัณฑิต
0601
20
นางสาว
กัญญา แก้วแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0602
20
นางสาว
กัญญา สกิดแดง ครุศาสตรบัณฑิต
0603
20
นางสาว
กัญญารัตน์ ศิริพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0604
20
นาย
กัมพล ตะกรุดเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0605
20
นางสาว
กัลยาณี บุบผากรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0606
20
นางสาว
กานดา ฉิมมา ครุศาสตรบัณฑิต
0607
20
นาย
กิตติพงษ์ คำทอก ครุศาสตรบัณฑิต
0608
20
นาย
กิตติพันธ์ สุยานาง ครุศาสตรบัณฑิต
0609
3
นางสาว
กิติญาภรณ์ แสนโคตร ครุศาสตรบัณฑิต
0610
20
นางสาว
กิติยา โศรกศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0611
20
นางสาว
กุลนิษฐ์ คำนิมิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0612
20
นาย
เกียรติชัย วิชัยต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต
0613
20
นางสาว
จตุพร สีขำ ครุศาสตรบัณฑิต
0614
3
นาย
จตุรภัทร พระชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0615
20
นางสาว
จินตนา แร่นาค ครุศาสตรบัณฑิต
0616
20
นาย
จิรานุวัฒน์ ทาก้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0617
3
นางสาว
จิราพร ตะเคียน ครุศาสตรบัณฑิต
0618
20
นางสาว
จิราพรรณ สำเภา ครุศาสตรบัณฑิต
0619
3
นางสาว
จิราภรณ์ จำนงค์ภู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0620
3
นางสาว
จีรวรรณ สอนราช ครุศาสตรบัณฑิต
0621
20
นาย
จุฑาวัชร คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0622
20
นาย
ฉมังวิทย์ ปังเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0623
20
นาย
ฉัตรมงคล สิมลี ครุศาสตรบัณฑิต
0624
20
นางสาว
ฉันทิสา มาตา ครุศาสตรบัณฑิต
0625
20
นางสาว
ชนากานต์ คำผัด ครุศาสตรบัณฑิต
0626
20
นางสาว
ชนาภัทร แหงมงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0627
20
นางสาว
ชนาภา บุญเทียน ครุศาสตรบัณฑิต
0628
20
นางสาว
ชนิกาญน์ กระชั้น ครุศาสตรบัณฑิต
0629
20
นางสาว
ชนิดาภา ทองวิชิต ครุศาสตรบัณฑิต
0630
20
นางสาว
ชนินาถ โฉมเฉลา ครุศาสตรบัณฑิต
0631
20
นางสาว
ชลธิชา ศรีธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0632
20
นางสาว
ชลลดา จันทะอักษร ครุศาสตรบัณฑิต
0633
20
นางสาว
ชัญญภัสส์ คำตัน ครุศาสตรบัณฑิต
0634
20
นาย
ชัยณรงค์ สาวชาวนา ครุศาสตรบัณฑิต
0635
20
นาย
ชัยภูมิ พรมมาวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0636
3
นาย
ชัยรัตน์ จิตรกล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0637
20
นาย
ชาญวิทย์ โรจนแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0638
20
นางสาว
ชุลีพร ชัยวิพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0639
20
นาย
เชษฐา วินทะชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0640
3
นาย
ไชยพศ ขันใส ครุศาสตรบัณฑิต
0641
3
นางสาว
ฐิติภา สีเสือ ครุศาสตรบัณฑิต
0642
20
นางสาว
ณฐพร จูมด้วง ครุศาสตรบัณฑิต
0643
3
นางสาว
ณัฐกานต์ เวชทัพ ครุศาสตรบัณฑิต
0644
3
นางสาว
ณัฐจิรา กลิ่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0645
3
นางสาว
ณัฐพร กรมนิล ครุศาสตรบัณฑิต
0646
3
นางสาว
ณัฐวรรณ กัญญาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0647
20
นางสาว
ดลฤทัย โพธิ์ทัย ครุศาสตรบัณฑิต
0648
3
นางสาว
ดลลดา พลน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0649
3
นางสาว
ดวงจันทร์ สุขเริงรื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0650
20
นาย
ทรงพล นวลตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0651
3
นางสาว
ทิวาพร กลางประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0652
20
นาย
ทีปกร เสาธง ครุศาสตรบัณฑิต
0653
20
นาย
ธนนท์ อำนาจ ครุศาสตรบัณฑิต
0654
20
นาย
ธนวัฒน์ พงษ์เดชาตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต
0655
20
นาย
ธนวัฒน์ สามารถ ครุศาสตรบัณฑิต
0656
3
นาย
ธเนตร สีหะไกร ครุศาสตรบัณฑิต
0657
20
นางสาว
ธมลวัณณ์ วงษ์พันตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0658
3
นาย
ธรรมวัตร ศิลกุล ครุศาสตรบัณฑิต
0659
3
นางสาว
ธัญญาลักษณ์ คำมา ครุศาสตรบัณฑิต
0660
3
นางสาว
ธัญวรัตม์ การิน ครุศาสตรบัณฑิต
0661
20
นางสาว
ธิดารัตน์ ตาไข ครุศาสตรบัณฑิต
0662
20
นาย
ธีรพันธ์ ตันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0663
20
นาย
นนฐการ กิ่งพาน ครุศาสตรบัณฑิต
0664
3
นางสาว
นภาวดี จันทร์เชื้อ ครุศาสตรบัณฑิต
0665
3
นางสาว
นริศรา ภูพันนา ครุศาสตรบัณฑิต
0666
20
นางสาว
นฤมล สมพุธ ครุศาสตรบัณฑิต
0667
3
นาย
นัฐพงค์ ดีมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0668
20
นางสาว
นันทการ ผลพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต
0669
3
นางสาว
น้ำทิพย์ บุตลา ครุศาสตรบัณฑิต
0670
20
นางสาว
น้ำฝน คานทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0671
20
นางสาว
นิตยา บุดดา ครุศาสตรบัณฑิต
0672
3
นางสาว
นิตยา เพชรสุก ครุศาสตรบัณฑิต
0673
20
นางสาว
นิตยา เฟื่องจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0674
20
นาย
บวร บุญสายยัง ครุศาสตรบัณฑิต
0675
20
นางสาว
บังอร อินทร์ประสาท ครุศาสตรบัณฑิต
0676
20
นางสาว
เบญจพร บุญสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0677
3
นาย
ปฏิญญา รูปขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0678
3
นางสาว
ปภัสรา สีลิ ครุศาสตรบัณฑิต
0679
20
นางสาว
ประนัฐดา หรั่งนางรอง ครุศาสตรบัณฑิต
0680
3
นางสาว
ปรัชญากานต์ บัวพรวน ครุศาสตรบัณฑิต
0681
3
นางสาว
ปิยะมาศ ผ่องผิว ครุศาสตรบัณฑิต
0682
3
นางสาว
ปุณยาพร ชัยเสน ครุศาสตรบัณฑิต
0683
3
นาย
พงศกร นพบุรี ครุศาสตรบัณฑิต
0684
20
นาย
พงศกร เอี่ยมคุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต
0685
20
นางสาว
พรทิพย์ อักษร ครุศาสตรบัณฑิต
0686
3
นางสาว
พรทิพา แก้วเถาว์ ครุศาสตรบัณฑิต
0687
3
นางสาว
พรรณนิภา ทองบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0688
20
นางสาว
พราวนภา คำเพียร ครุศาสตรบัณฑิต
0689
20
นางสาว
พัชราภรณ์ จันทะฟอง ครุศาสตรบัณฑิต
0690
20
นางสาว
พัชราภรณ์ น้อยชู ครุศาสตรบัณฑิต
0691
20
นางสาว
พัชราภรณ์ ปิ่นธนากร ครุศาสตรบัณฑิต
0692
3
นางสาว
พัชราภรณ์ ฟองจ้อน ครุศาสตรบัณฑิต
0693
20
นางสาว
พิชญา โพธิ์อ่อง ครุศาสตรบัณฑิต
0694
20
นางสาว
พิมหทัย ล้ออุทัย ครุศาสตรบัณฑิต
0695
3
นางสาว
พิศมัย กินูน ครุศาสตรบัณฑิต
0696
3
นางสาว
พิศุทธิมาศ วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0697
20
นางสาว
เพชรดา พาโนนเขวา ครุศาสตรบัณฑิต
0698
20
นางสาว
เพชรรัตน์ เรียมดี ครุศาสตรบัณฑิต
0699
20
นางสาว
แพรวพรรณ น้อยวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0700
20
นางสาว
ภัสสุดา บัวละออ ครุศาสตรบัณฑิต
0701
20
นาย
มนตรี บุ้งศรีษะเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0702
3
นางสาว
มลิสา เรืองชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0703
3
นางสาว
มาริษา อิ่มทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0704
20
นางสาว
เมขลา เกตุแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0705
20
นางสาว
เมริกา ปิ่นปั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0706
3
นางสาว
เมษา ขีดวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0707
20
นางสาว
ยุวดี นกมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0708
20
นาย
รณชัย โยธี ครุศาสตรบัณฑิต
0709
3
นางสาว
รัชนีกร เกิดสำโรง ครุศาสตรบัณฑิต
0710
3
นางสาว
รัตติกาล ขาวนวน ครุศาสตรบัณฑิต
0711
3
นางสาว
รัตติยา ศรีสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต
0712
20
นางสาว
เรวดี เรืองตาบ ครุศาสตรบัณฑิต
0713
3
นางสาว
ลัดดา ชัยชาลี ครุศาสตรบัณฑิต
0714
20
นางสาว
วนัสนันท์ ศิริมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0715
20
นางสาว
วรกมล ตุลา ครุศาสตรบัณฑิต
0716
3
นาย
วรัญชัย ชมชื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0717
3
นางสาว
วราภรณ์ กันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0718
20
นางสาว
วราภรณ์ จิตต์โสภณ ครุศาสตรบัณฑิต
0719
20
นาย
วรินทร ดากระบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0720
20
นางสาว
วรุณีพร ขวัญโพก ครุศาสตรบัณฑิต
0721
3
นางสาว
วันวิสา อ่ำศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0722
20
นางสาว
วาสนา ทรัพย์ประมูล ครุศาสตรบัณฑิต
0723
3
นางสาว
วาสนา ทายา ครุศาสตรบัณฑิต
0724
3
นางสาว
วิการดา โคตรเสนา ครุศาสตรบัณฑิต
0725
20
นาย
วิทยา อักษรดี ครุศาสตรบัณฑิต
0726
20
นางสาว
วิภาพร บุญสายัง ครุศาสตรบัณฑิต
0727
20
นางสาว
วิไลวรรณ แสงอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0728
3
นาย
วิศรุต หะทะยัง ครุศาสตรบัณฑิต
0729
20
นางสาว
วิศรุตา พรมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0730
20
นาย
วีรชัย สีบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0731
20
นาย
วีระวัฒน์ สุขเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0732
20
นางสาว
ศรัณย์ภัทร สิงห์คำ ครุศาสตรบัณฑิต
0733
20
นางสาว
ศศิธร เขียวน้ำเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0734
20
นางสาว
ศศิธร ศรีพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0735
20
นางสาว
ศศินิภา ประพัทธาคิณี ครุศาสตรบัณฑิต
0736
3
นางสาว
ศิริกมล วิเชียรศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0737
20
นางสาว
ศิริณา พรมพลเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0738
3
นาย
ศิริพงษ์ จันทรปลาด ครุศาสตรบัณฑิต
0739
3
นางสาว
ศิริรัตน์ พุทโธ ครุศาสตรบัณฑิต
0740
20
นางสาว
ศิริวรรณ นนทะการ ครุศาสตรบัณฑิต
0741
3
นางสาว
ศิริวรรณ น่วมปาน ครุศาสตรบัณฑิต
0742
20
นาย
ศุภณัฐ วงศ์พันคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0743
20
นางสาว
ศุภวรรณ ศรียา ครุศาสตรบัณฑิต
0744
20
นางสาว
สกาวเดือน จันทร์เทียน ครุศาสตรบัณฑิต
0745
20
นาย
สมพร เชิญประภา ครุศาสตรบัณฑิต
0746
20
นาย
สมรภูมิ นวลจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0747
3
นางสาว
สมฤทัย เกตุแฟง ครุศาสตรบัณฑิต
0748
20
นาย
สันติ คำอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0749
20
นาย
สิทธิพงษ์ ม่วงเหมือน ครุศาสตรบัณฑิต
0750
20
นาย
สิทธิพร แสงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0751
20
นางสาว
สุกัญญา มีสนุ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0752
20
นาย
สุจินดา เทพแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0753
20
นางสาว
สุดารัตน์ ชัยวงษ์ฝัน ครุศาสตรบัณฑิต
0754
20
นางสาว
สุทธิดา คุ้มแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0755
3
นางสาว
สุธาสินี ศรีนอก ครุศาสตรบัณฑิต
0756
20
นางสาว
สุธิดา เสลา ครุศาสตรบัณฑิต
0757
3
นางสาว
สุนทรีย์ เอี่ยมละออ ครุศาสตรบัณฑิต
0758
20
นางสาว
สุนันทา คำริส ครุศาสตรบัณฑิต
0759
20
นางสาว
สุพรรษา ต่วนโต ครุศาสตรบัณฑิต
0760
20
นางสาว
สุพัตรา สุมามารย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0761
3
นางสาว
สุภัสสรา จุรัญยา ครุศาสตรบัณฑิต
0762
3
นางสาว
สุภาพร สีเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0763
20
นางสาว
สุภาพร แสงโสดา ครุศาสตรบัณฑิต
0764
20
นางสาว
สุภารัตน์ สุดทะสน ครุศาสตรบัณฑิต
0765
3
นางสาว
สุรีมาศ สีวงษา ครุศาสตรบัณฑิต
0766
20
นางสาว
สุรีรัตน์ เกตุทองมา ครุศาสตรบัณฑิต
0767
3
นางสาว
สุรีรัตน์ งูนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0768
3
นางสาว
สุรีรัตน์ เรืองตา ครุศาสตรบัณฑิต
0769
3
นางสาว
สุวิมล เรียนวงศ์คำ ครุศาสตรบัณฑิต
0770
3
นางสาว
โสภิรญาลักษณ์ จำปานิล ครุศาสตรบัณฑิต
0771
3
นางสาว
หทัยชนก บัวแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0772
20
นางสาว
อชิรญาณ์ เพชรบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต
0773
20
นาย
อติชาต น้อยสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0774
20
นาย
อธิวัฒน์ แสงก่ำ ครุศาสตรบัณฑิต
0775
3
นางสาว
อนุธิดา อินผัด ครุศาสตรบัณฑิต
0776
20
นางสาว
อภิญญา บุญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0777
3
นางสาว
อมรรัตน์ ลาภทวี ครุศาสตรบัณฑิต
0778
20
นางสาว
อรปรียา นนทะภา ครุศาสตรบัณฑิต
0779
20
นางสาว
อรปรียา ศรีน้อยขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0780
20
นางสาว
อรพรรณ นวลอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0781
3
นางสาว
อรยา สุภาษิ ครุศาสตรบัณฑิต
0782
20
นางสาว
อรอนงค์ พะเทพ ครุศาสตรบัณฑิต
0783
20
นางสาว
อรอุมา ชินมาลา ครุศาสตรบัณฑิต
0784
3
นาย
อลังการณ์ ธุยะฉัตรโภคิน ครุศาสตรบัณฑิต
0785
3
นางสาว
อัจฉรา อินทร์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0786
20
นาย
อัยการ จันทร์แจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0787
20
นางสาว
อาภัสรา มีโชค ครุศาสตรบัณฑิต
0788
20
นางสาว
อาภาพร เตมิยะ ครุศาสตรบัณฑิต
0789
3
นางสาว
อินทุอร ทรายฮวด ครุศาสตรบัณฑิต
0790
20
นางสาว
อุมาวรรณ ศรีชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0791
20
นางสาว
กชกร พรมเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0792
20
นางสาว
กนกพร วาพิลัย ครุศาสตรบัณฑิต
0793
20
นางสาว
กรวรรณ อ่อนตา ครุศาสตรบัณฑิต
0794
3
นางสาว
กรวิกา เพชรบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต
0795
20
นาย
กรวิชญ์ ปัญญาพวก ครุศาสตรบัณฑิต
0796
20
นางสาว
กรวิภา พิมสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0797
20
นาย
กรสิริ สังขนวม ครุศาสตรบัณฑิต
0798
20
นางสาว
กฤติกา อรัญเวทย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0799
4
นางสาว
กัญญณัฐณ์ สิงห์โต ครุศาสตรบัณฑิต
0800
4
นางสาว
กัญญาณัฐ ด้วงพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0801
4
นางสาว
กัญญาณัฐ ศรีเสาวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0802
4
นางสาว
กัญญารัตน์ ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0803
20
นางสาว
กาญจน์พิฏชา ฐิติวัฒน์โภคิน ครุศาสตรบัณฑิต
0804
20
นางสาว
กานต์นรี แก้วดวงดี ครุศาสตรบัณฑิต
0805
20
นาย
กิตติคุณ อยู่คง ครุศาสตรบัณฑิต
0806
20
นาย
กิตติภณ ประสาทพร ครุศาสตรบัณฑิต
0807
4
นางสาว
กิติยา เพ็งเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0808
4
นางสาว
เกตุจนีย์ เมืองแมน ครุศาสตรบัณฑิต
0809
20
นาย
เกรียงศักดิ์ ชนะชารี ครุศาสตรบัณฑิต
0810
20
นางสาว
เกวลี มีวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0811
20
นาย
เขมวัตร มาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0812
20
นาย
คชนทร จวบบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0813
4
นางสาว
เครือวัลย์ แก้วสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0814
20
นาย
จตุรงค์ แก่นโท ครุศาสตรบัณฑิต
0815
4
นางสาว
จริญญานันท์ คุ้มภัย ครุศาสตรบัณฑิต
0816
20
นาย
จักรกฤษณ์ คำทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0817
20
นางสาว
จันทวรรณ แพงสี ครุศาสตรบัณฑิต
0818
20
นาย
จาตุรนต์ ศรีไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0819
20
นางสาว
จารุวรรณ คำจูม ครุศาสตรบัณฑิต
0820
4
นางสาว
จิตรา กองสง ครุศาสตรบัณฑิต
0821
4
นางสาว
จิราพร ภูนเต่า ครุศาสตรบัณฑิต
0822
4
นางสาว
จีรัฐติกุล ชะบาสีห์ณาภา ครุศาสตรบัณฑิต
0823
20
นางสาว
จุฑาทัพพ์ ลีปรีชานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0824
4
นางสาว
จุภารัตน์ คำทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0825
4
นาย
เจน ดาบัว ครุศาสตรบัณฑิต
0826
4
นางสาว
เจนจิรา จุมสัก ครุศาสตรบัณฑิต
0827
20
นางสาว
เจนจิรา บุญสมสู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0828
20
นางสาว
เจนจิรา ปัสสาวัด ครุศาสตรบัณฑิต
0829
20
นางสาว
เจนจิรา วิยวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0830
20
นางสาว
เจนจิรา สุขนันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0831
20
นาย
เจษฎา สีหะนาม ครุศาสตรบัณฑิต
0832
4
นางสาว
ฉัตรชฎา อินจัน ครุศาสตรบัณฑิต
0833
20
นางสาว
ฉันท์กมล ประมวล ครุศาสตรบัณฑิต
0834
4
นางสาว
ชญาภา กางถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0835
20
นางสาว
ชนิตา เขียวตอง ครุศาสตรบัณฑิต
0836
4
นางสาว
ชรินรัตน์ ฝ่ายเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0837
4
นางสาว
ชรินรัตน์ สีงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0838
20
นาย
ชลันธร แก้วเย็น ครุศาสตรบัณฑิต
0839
4
นางสาว
ชวลดา พูนมี ครุศาสตรบัณฑิต
0840
20
นางสาว
ช่อผกา ผ่องแผ้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0841
20
นางสาว
ชัญญา รักสกุลทวี