หัวหน้ารายวิชา

รายวิชา

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รายวิชาการพูดภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล

 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวัน

รายวิชาพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 
๓. นางสาวณัฐชยา หุมนา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
 
๔. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริ รายวิชาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารประจำวัน
 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต
 
๖. นายกมล บุญเขต รายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 
๗. นายสุวัฒน์ อินทรประไพ รายวิชาความจริงของชีวิต
 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์ รายวิชาเศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
 
๑๐. นางสาวกฤษติญา มูลศรี รายวิชาจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 
๑๑. รองศาสตราจารย์ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รายวิชาพลวัตสังคมไทย
 
๑๒. นางสาวจิดาภา คำตื้อ รายวิชาท้องถิ่นศึกษา
 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี สุขเกษม รายวิชาการเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก รายวิชาการคิดและการตรวจสอบเหตุผล
 
๑๖. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 
๑๗. นายอัคกะบัทคาน ปาทาน รายวิชาสิ่งแวดล้อมและชีวิต
 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มหาราช รายวิชาสุขภาพกีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต
 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ รายวิชาเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ รายวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 
๒๑. นายปิยพงศ์ บางใบ รายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท