กลุ่มรายวิชารหัสวิชารายวิชาอาจารย์ผู้สอน
๑. รายวิชาภาษา GELA๔๐๑ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ แย้มพงษ์

GELA๔๐๒ รายวิชาการพูดภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ แย้มพงษ์

GELA๕๐๑ และ
GELA๕๐๒
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวันและ
รายวิชาพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
๒. นางอัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
๓. นายนิคม โยกัญญา
๔. นางศิรินภา พรหมคำ
๕. นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์
๖. นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ
๗. นายสำราญ ท้าวเงิน
๘. นางสาวณัฐชยา หุมนา
๙. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริ
๑๐. Mr.Laurence David Goldblatt
๑๑. Mr.Muhammad Tariq
๑๒. Mr.Michael Brendan Brennan
๑๓. Mr. Jacob Charles Devine
๑๔. นางสาววันวิสาข์ หมื่นจง
๑๕. นางสาวรัชนีวรรณ ประยงค์กุล
๑๖. นางสาวจตุรพร จันทรางศุ
๑๗. นางสาวชุติมา กองถัน
๑๘. นางสาวจีรภา มีสุข

GELA๕๐๓ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
๒. นางอัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
๓. นายนิคม โยกัญญา
๔. นางศิรินภา พรหมคำ
๕. นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์
๖. นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ
๗. นายสำราญ ท้าวเงิน
๘. นางสาวณัฐชยา หุมนา
๙. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริ
๑๐. Mr.Laurence David Goldblatt
๑๑. Mr.Muhammad Tariq
๑๒. Mr.Michael Brendan Brennan
๑๓. Mr. Jacob Charles Devine
๑๔. นางสาววันวิสาข์ หมื่นจง
๑๕. นางสาวรัชนีวรรณ ประยงค์กุล
๑๖. นางสาวจตุรพร จันทรางศุ
๑๗. นางสาวชุติมา กองถัน
๑๘. นางสาวจีรภา มีสุข
๑๙. นางสาวนันทภัค ประทีปแก้ว

GELA๖๐๑ รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำวัน ๑. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริ

GELA๗๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำวัน ๑. นางสาวเสาวคนธ์ วงศ์คำ
๒. Miss Gao Qian
๓. นางสาวสร้อยสุรินทร์ ยอดพันคำ
๒. รายวิชามนุษยศาสตร์ GEHU๑๐๑ รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ๑. ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แขขวัญ สุนทรศารทูล
๓. นายสุเทพ ธรรมะตระกูล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
๕. นางสาวนพวรรณ จำนวน
๖. นางพรพิมล อ่อนศรี

GEHU๑๐๒ รายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ทองจิตติ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ลิ้มสุข
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง
๔. นายกมล บุญเขต
๕. นายสมพงษ์ ฟักผล
๖. นางสาวจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
๗. นายสุวัฒน์ บุศย์เมือง
๘. นายพชรพล ออกเจนจบ
๙. นายสุรศักดิ์ โทผา

GEHU๑๐๓ รายวิชาความจริงของชีวิต ๑. นายสุวัฒน์ อินทรประไพ
๒. นายยุทธนา ชุดทองม้วน
๓. นายวิฑูรย์ วีรศิลป์
๔. นายสนธยา ชมพู

GEHU๑๐๔ รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ รังสิกรรพุม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี ศรีเงิน
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ สุทธิสารากร

๓. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ GESO๑๐๑ รายวิชาเศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
๓. นางสาวสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
๔. นายนิพนธ์ เพชระบูรณิน
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี สุขเกษม
๖. นายฐากูร อนุสรณ์พานิชกุล
๗. รองศาสตราจารย์ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
๘. นางสาวปิยะนุช พรหมประเสริฐ
๙. นางสาวจตุพร จันทร์เพชร
๑๐. นางสาวปุณฑริกา สุคนธสิงห์
๑๑. นางสาวปวีณา โทนแก้ว
๑๒. นายวิชิต วิญญกุล
๑๓. นางกฤษติญา มูลศรี
๑๔. นางสาวพิมพ์พร เกษดี
๑๕. นางสาวปิยะวัน เพชรหมี
๑๖. นายวิศาล บุญประกอบ
๑๗. นายชาญชัย สุขสกุล

GESO๑๐๒ รายวิชาการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ลวดี โบสุวรรณ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย เชื่อมวราศาสตร์
๕. นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด
๖. นางสาวสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
๗. นายสมคิด เจดีย์วงศ์
๘. นายฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
๙. นางสาวปิยะนุช พรหมประเสริฐ
๑๐. นางสาวจตุพร จันทร์เพชร
๑๑. นางสาวปุณฑริกา สุคนธสิงห์
๑๒. นายศิริพงษ์ เหมมั่น
๑๓. นางวิไลพร วงษ์อินทร์
๑๔. นางปราณีต ใจหนัก
๑๕. นางสาวปวิตรา โคบำรุง
๑๖. นางสาวนันทกานต์ ศรีปลั่ง
๑๗. นายวิศาล บุญประกอบ
๑๘. นายวิชิต วิญญกุล
๑๙. นางกฤษติญา มูลศรี
๒๐. นางสาวพิมพ์พร เกษดี
๒๑. นางสาวปิยะวัน เพชรหมี
๒๒. นายชาญชัย สุขสกุล
๒๓. นายชลัยรัตน์ จิรชัยเชาวนนท์
๒๔. นางสาวณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
๒๕. นางสาวสุนทรีย์ รอดดิษฐ์

GESO๑๐๓ รายวิชาพลวัตสังคมไทย ๑. รองศาสตราจารย์ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
๒. นางนนทชา ชัยทวิชธานันท์
๓. นางสาวจิดาภา คำตื้อ
๔. นางสาวใจสคราญ จารึกสมาน
๕. นางสาวกิติยวดี สีดา
๖. นางสาววริยา ด้วงน้อย

GESO๑๐๔ รายวิชาการเมืองการปกครองและกฏหมายในชีวิตประจำวัน ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี สุขเกษม
๒. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
๓. นายวุฒิพงศ์ บัวช้อย
๔. นางสาวชโลบล ชัยนิคม
๕. นางสาวธันยมัย รังสิกรรพุม
๖. นายอนิรุต บุญพิมพ์
๗. นายกฤษฎากรณ์ ยูงทอง
๘. พ.ต.อ.(พิเศษ) ไกรวุฒิ ชวาลเสนีย์
๙. นางสาววริยา ด้วงน้อย

๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                     GESC๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๑. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
๔. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่
๕. นายอัคกะบัทคาน ปาทาน
๖. นายเทพบัญชา เสลาหอม
๗. นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง
๘. นางวิลาสินี ดีปัญญา
๙. นางสาววิไลพร ปองเพียร
๑๐. นางสาวพดารัตน์ นิลเจียรนัย
๑๑. นางสาวมณีรักษ์ กาญจนรางกูร
๑๒. นายเอกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
๑๓. นายกานต์ แย้มพงษ์
๑๔. นางสาวขนิษฐา หอมตา
๑๕. นางสาวกมลวรรณ ศรีปลั่ง
๑๖. นางสาวธนาวรรณ สุขเกษม
๑๗. นางสาวขนิษฐา ศรีนวล
๑๘. นางสาวตรีชฎา อุทัยดา
๑๙. นางสาวขวัญจิตต์ อนุกุลวัฒนา
๒๐. นายปิยรัตน์ มูลศรี
๒๑. นางสาวศศิธร แท่นทอง
๒๒. นางสาวศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
๒๓. นายสุชิน อินทร์สา

GESC๑๐๒ รายวิชาการคิดและการตรวจสอบเหตุผล ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
๔. นางพรพิมล อ่อนศรี
๕. นายสมบูรณ์ พานิชศิริ
๖. นางสาวกาญจนา ใจบุญ
๗. นางสาวหยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
๘. นายอภิวัฒน์ คำภีระ
๙. นายชูเกียรติ โพนแก้ว

GESC๑๐๓ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ๑. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
๒. นางสาวสุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง
๓. นางเดือนฉาย ไชยบุตร
๔. นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ
๕. นายประยูร ไชยบุตร
๖. นายอานนท์ ขันติกิจ
๗. นายน้ำมนต์ ใจแสง
๘. นางสาวยุภา สุธงษา
๙. นายเขมปริต ขุนราชเสนา
๑๐. นายเจษฎาพร ปาคำวัง
๑๑. นางทัสนันท์ ตรีนันทรัตน์
๑๒. นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
๑๓. นายภาณุมาศ หาภา
๑๔. นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๑๕. นางศรัญญา ตรีทศ

GESC๑๐๔ รายวิชาสิ่งแวดล้อมและชีวิต ๑. นายอัคกะบัทคาน ปาทาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
๓. นางวิลาสินี ดีปัญญา
๔. นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง
๕. นายกานต์ แย้มพงษ์
๖. นางสาวขนิษฐา หอมตา
๗. นางสาวกมลวรรณ ศรีปลั่ง
๘. นางสาวธนาวรรณ สุขเกษม
๙. นางสาวขนิษฐา ศรีนวล
๑๐. นางสาวมณีรักษ์ กาญจนรางกูร

GESC๑๐๕ รายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มหาราช
๒. นางอุไร พรหมมา
๓. นายจิตติ ชนะฤทธิชัย

GESC๑๐๖ รายวิชาเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุนันท์ เอี่ยมแสน
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
๖. นางสาววิไลพร ปองเพียร
๗. นางสุภาพร บางใบ
๘. นายปิยพงศ์ บางใบ
๙. นายเอกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

GESC๑๐๗ รายวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก
๔. นายชูเกียรติ โพนแก้ว
๕. นางสาวกาญจนา ใจบุญ
๖. นางสาวหยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
๗. นายอภิวัฒน์ คำภีระ

GESC๑๐๘ รายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ๑. นายปิยพงศ์ บางใบ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ พิมพาภรณ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ
๔. ผู้ช่วยศาตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล
๖. ส.ท.ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
๗. นางสุภาพร บางใบ
๘. นางสาวนุชจรี ทัดเศษ
๙. นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร
๑๐. นายสนธยา วันชัย
๑๑. นายประธาน เรียงลาด
๑๒. นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์