รายชื่อคณะกรรมการ รายวิชา

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์                                    

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวัน                                                  

วิชาพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

วิชาญึ่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารประจำวัน

วิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารประจำวัน


๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์  

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาการพูดภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล


๓. นายสุวัฒน์ อินทรประไพ วิชาความจริงของชีวิต

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ทองจิตติ วิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพรรณ รังสิกรรพุม วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล วิชาการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์ วิชาเศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ

๙. นายวุฒิพงศ์ บัวช้อย วิชาการเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

๑๐. รองศาสตราจารย์ธีระภัทรา เอกชัยผาสวัสดิ์

วิชาพลวัตสังคมไทย

วิชาท้องถิ่นศึกษา


๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัสมาศ วิชาเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒. นายปิยพงศ์ บางใบ วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

๑๓. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

วิชาการคิดและการตรวจสอบเหตุผล

วิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ


๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มหาราช วิชาสุขภาพกีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

๑๗. นายอัคกะบัทคาน ปาทาน วิชาสิ่งแวดล้อมและชีวิต