หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่อ Download เอกสาร

ลำดับ
สาขาวิชา
วันที่สภาอนุมัติ
วันที่ ส่ง สกอ.
วันที่ สกอ. รับทราบ
รูปแบบ
ค่าเล่าเรียน/
ภาคการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคปกติ
ภาคกศ.ปช.
ภาคปกติ
ภาค กศ.ปช.
สกอ.
รับทราบ
ก.ค.ศ.
รับรอง
เปลี่ยนแปลง
อาจารย์
ประจำหลักสูตร
 คณะครุศาสตร์
  หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ( 7 หลักสูตร )
1
     สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
20 เม.ย.55
-
6,500
-

2
     สาขาวิชา คณิตศาสตร์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
11 มี.ค.56
-
6,500
-

3
     สาขาวิชา พลศึกษา
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
7 มิ.ย.55
-
6,500
-

4
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
7 มิ.ย.55
-
6,500
-

5
     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย.55
-
6,500
-

6
    สาขาวิชา ภาษาไทย
7 ธ.ค.54
6 ม.ค.55
4 พ.ค.55
-
6,500
-
7
    สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
22 มี.ค.56
-
7,500
-
  หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร)
8
     สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
18 พ.ย.54
6 ธ.ค.55
3 ก.ย.55
-
-
-
  หลักสูตร ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
9
     สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
18 พ.ย.54
6 ธ.ค.54
3 ก.ย.55
-
-
-
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
10
    สาขาวิชา นิติศาสตร์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
7 มิ.ย.55
6,000
7,000

  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ( 6 หลักสูตร )
11
    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
13 มิ.ย.55
6,000
7,000

12
    สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
11 มี.ค.56
6,000
7,000

13
    สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง
23 ม.ค. 55
15ก.พ..55
7 ก.ย.55
-
6,000
-

14
    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
23 ม.ค. 55
15ก.พ..55
24 ก.ย.55
-
6,000
-
15
    สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
24 เม.ย. 55
23พ.ค..55
30 มิ.ย.57
-
6,000
-
16
    สาขาวิชา ศิลปกรรม
24 เม.ย. 55
23พ.ค..55
30 มิ.ย.57
-
6,000
-
  หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ( 2 หลักสูตร )
17
    สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย. 55
6,000
7,000

18
    สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย. 55
6,000
7,000

  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( 4 หลักสูตร )
19
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
26 มี.ค. 55
6,000
7,000

20
    สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
26 มี.ค. 55
6,000
7,000
21
    สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
20 เม.ย. 55
6,000
7,000

22

    สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง

18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย. 55
6,000
5,000

  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
23
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
4 พ.ค.55
-
-
20,000
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
24
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
24 ก.ย. 53
7 ม.ค.54
10 ต.ค. 54
-
-
45,000

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตร วิยาศาสตรบัณฑิต ( 9 หลักสูตร )
25
    สาขาวิชา เคมี
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
7,000
8,000

26
    สาขาวิชา ฟิสิกส์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
21 มิ.ย. 57
-
7,000
-
27
    สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
22 มิ.ย. 57
7,000
8,000
28
    สาขาวิชา ชีววิทยา
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
7,000
8,000

29
    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
-
7,000
-

30
    สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
7,000
8,000

31
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 ก.ค.55
7,000
8,000
32
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
7,000
8,000
33
    สาขาวิชา คณิตศาสตร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
-
7,000
-

  หลักสูตร วิยาศาสตรมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
34
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
16 ส.ค. 54
9 ก.ย.54
19 ธ.ค. 54
-
-
-

 คณะวิทยาการจัดการ
  หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
35
    สาขาวิชา การบัญชี
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
6,000
7,000

  หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
36
    สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
-
6,000
-

  หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ( 5 หลักสูตร )
37
    สาขาวิชา การจัดการ
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
11 พ.ค.55
6,000
7,000

38
    สาขาวิชา การตลาด
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
30 พ.ค.55
6,000
7,000

39
    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
30 พ.ค.55
-
6,000
-

40
    สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
11 พ.ค.55
6,000
7,000

41
    สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
24 ธ.ค.55
-
6,000
-
  หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
42
    สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
30 พ.ค.55
-
6,000
-
  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
43
    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
23 ม.ค. 55
13ก.พ. 55
27 ส.ค.55
-
-
100,000/หลักสูตร

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ( 4 หลักสูตร )
44
    สาขา เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
23 เม.ย. 56
7,000
8,000
45
    สาขา เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
23 เม.ย. 56
7,000
8,000
46
    สาขา เกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
23 เม.ย. 56
7,000
8,000
47
    สาขา เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
23 เม.ย. 56
7,000
8,000
  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ( 6 หลักสูตร )
48
    สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
7 ก.ย.55
7,000
8,000

49
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000

50
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต )
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000

51
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม )
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000

52
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม )
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000

53
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000

  หลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต ( 2 หลักสูตร )
54
    สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
11 พ.ค.55
12,000
13,000
55
    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22 เม.ย. 54
5ส.ค.54
13 ธ.ค.54
-
12,000
-