นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา หลักสูตร ชั้นปี  ประเทศ
1 601102049122 นางสาวนอรา  วิลค์กี้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สหรัฐอมริกา
2 581102195129 นางสาวมาอยัน   เกรซ ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 ออสเตรเลีย