ค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) >>   ระบุคำที่ต้องการค้นหาได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

1) สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ระบบแจ้งว่า "รอการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิม" *** ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่โดยด่วน!! 056717119 ต่อ 1129

2) จะบริการเฉพาะนักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

 
การรับหลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
แนวปฏิบัติในการติดต่อ
เอกสารที่ใช้ติดต่อ : 1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต
หมายเหตุ : 1. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้ติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา หลังจากวันสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 สัปดาห์ และไม่เกิน 6 เดือน
  2. ให้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาติดต่อ
  3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาแจ้งวันที่สำเร็จการศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ติดต่อ
   
  *** ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน(อนุมัติสำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567)
 

ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2553 (ม.ค.2553 - ธ.ค. 2553) ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2554 (ม.ค.2554 - ธ.ค. 2554) ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2555 (ม.ค.2555 - ธ.ค. 2555)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121,1122,1129 โทรสาร 0-5671-7120