รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาครุศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา : :

หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
            
1. การวัดผลและการประเมินผล (104-1--)
             2. การสร้างแบบทดสอบ (104-2--)
             3. สถิติการศึกษา (104-3--)
             4. วิจัย (104-4--)
             5. คอมพิวเตอร์ (104-5--)
             6. (104-6--)
             7. เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ (104-7--)
             8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (104-8--)
             9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (104-9--)

หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (104)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

1042101

การประเมินผลในระดับประถมศึกษา

2(1-2)

1042102

การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา 2(1-2)

1042103

การประเมินผลการเรียน 2(1-2)

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2)

1042201

การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2)

1042301

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 1 2(2-0)

1042302

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2 3(3-0)

1042401

ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2)

1042501

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1  

3(2-2)

1043101

ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ 2(1-2)

1043102

การประเมินทางการศึกษา 2(1-2)

1043103

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษา 2(1-2)

1043104

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2(1-2)

1043105

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2(1-2)

1043106

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2(1-2)

1043107

การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 2(1-2)

1043108

การวัดความพร้อม 2(1-2)

1043109

การวัดบุคลิกภาพ 2(1-2)

1043110

การวัดจริยธรรม 2(1-2)

1043111

การวัดเจตคติ 2(1-2)

1043112

การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา 2(1-2)

1043113

การประเมินบุคคล 3(3-0)

1043201

แบบทดสอบมาตรฐาน 2(1-2)

1043301

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 3 3(3-0)

1043401

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2)

1043402

  การวิจัยเบื้องต้น 2(1-2)

1043403

  การวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0)

1043404

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2(1-2)

1043405

  เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา 2(2-0)

1043406

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 2(1-2)

1043407

  การวิจัยเชิงสำรวจ 2(1-2)

1043408

  การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2)

1043409

  สถิติและการวิจัยสำหรับครู 2(1-2)

1043410

  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2)

1043501

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2 3(2-2)

1043502

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังข้อสอบ 3(2-2)

1043503

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2)

1043801

  ประสบการณ์การวัดผล 2(1-2)

1043802

  การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา 1(60)

1044101

  การวัดสุนทรียภาพ 2(1-2)

1044102

  การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2)

1044103

  การวัดจิตพิสัย 2(1-2)

1044104

  เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ 2(1-2)

1044105

  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 2(1-2)

1044106

  การวัดและประเมินผลดนตรี 2(1-2)

1044107

  การประเมินโครงการ 2(2-0)

1044201

  การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 3(2-2)

1044202

  การปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ 3(140)

1044401

  การวิจัยเชิงคุณภาพ 2(1-2)

1044502

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย 3(2-2)

1044801

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2 3(250)

1044802

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการวัดผลการศึกษา 3 5(450)

1044804

  ปฏิบัติการวิจัย

3(140)

1044901

  สัมมนาการวัดผลการศึกษา

2(2-0)

1044902

  สัมมนาการวิจัยการศึกษา

2(2-0)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(104)

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา            
                                                                                       
น(ท-ป)
1042101

การประเมินผลในระดับประถมศึกษา                                                                      
Evaluation in Elementary Schools

2(1-2)
                      หลักการ จุดประสงค์และแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตรประถมศึกษา ระเบียบการประเมินผลการเรียนหลักการและแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ เครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับประถมศึกษา
1042102 การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา                                                                      
Evaluation in Secondary Schools
2(1-2)
                     หลักการ จุดประสงค์และแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตรมัธยมศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียน หลักการและแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละวิชา เครื่องมือ การวัดผลการเรียนการสอน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา
1042103   การประเมินผลการเรียน                                                                                         
Learning Evaluation
2(1-2)
                     ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผล กระบวนการประเมินผลหรือประเภทของการประเมินผล ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการประเมินผลธรรมชาติและหลักการประเมินผล  คุณธรรมของผู้ทำหน้าที่ประเมินผล ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่องมือและวิธีการวัดผลที่ดี การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริหารการสอบ การนำสถิติเบื้องต้นมาใช้ในการวัดและประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ระเบียบประเมินผลในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาประเมินผลการเรียนการสอน
 
1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                     
Principles of Educational Measurement and Evaluation
2(1-2)
                      ความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล บทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล เทคนิคที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่องมือ เทคนิคในการวัดที่ดี การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริหารการสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
1042201 การสร้างแบบทดสอบ                                                                                              
Test Construction
2(1-2)
                       ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบ มาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ
1042301 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 1                                                                         
Educational Data Analysis 1
2(2-0)
                      ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ประเภทของข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่างสถิติบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การนำเสนอผลของสถิติบรรยายและการแปลความหมาย
1042302  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2                                                                         
Educational Data Analysis 2
 3(3-0)
                       การวิเคราะห์ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานทาง การวิจัย สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสองตัวการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการแปลความหมาย
1042401 ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                                        
Research Methodology
2(1-2)
                    ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่าง ๆ เทคนิคการทำวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกปัญหาวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมายในการวิจัย ตัวแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอและประเมินโครงการวิจัย
1042501 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1                  
Computer Programs for Educational Measurement and Evaluation 1
3(2-2)
                      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆที่สามารถใช้ในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและารประเมิน การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data File)และแฟ้มคำสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน
1043101 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ                                                                                 
Test and Measurement Theory
2(1-2)
                    มาตราการวัดแบบต่าง ๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนทางการวัด ทฤษฎีและการคำนวณค่าความเชื่อมั่นความเที่ยงตรง ตลอดจนการ ตีความหมายของคะแนน
1043102  การประเมินทางการศึกษา                                                                                        
Education Evaluation
2(1-2)
                     ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ  การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและ ภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา
1043103 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษา                                                                  
Evaluation in Linguistics
2(1-2)
                     บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายในการสอนกลุ่มวิชา   ภาษา การวัดผลกลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ลำดับขั้นพฤติกรรมของกลุ่มวิชาภาษา การสร้างตารางจำแนกข้อสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอนและวัดผลตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาและการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อ ตัดสินผลการเรียน
 
1043104 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                   
Evaluation in Social Science
 2(1-2)
                      บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายในการสอนกลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ การวัดผลกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ลำดับขั้น พฤติกรรมของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ การสร้างตารางจำแนกข้อสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอน และวัดผลตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา และการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน
1043105 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                       
Evaluation in Mathematics
2(1-2)
                     บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายในการสอนกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ การวัดผลกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ลำดับขั้นพฤติกรรมของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ การสร้างตารางจำแนกข้อสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอนและการวัดตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา และการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน
1043106 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                      
Evaluation in Science
2(1-2)
                     บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายในการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การวัดผลกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ลำดับขั้นพฤติกรรมของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การสร้างตารางจำแนกข้อสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอนและวัดผลตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา และการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน
1043107 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ                                                                  
Performance Evaluation
2(1-2)
                      บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ ารสร้างเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1043108 การวัดความพร้อม                                                                                                 
Measurement of Readiness
2(1-2)
                      ความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของความพร้อม กระบวนการวัด หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนำผลการวัดความพร้อมไปใช้ปัญหาและแนวทางแก้ไขการวัดความพร้อม
1043109 การวัดบุคลิกภาพ                                                                                                      
Measurement of Personality
2(1-2)
                      ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการและการสร้าง เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนำผลการวัดบุคลิกภาพไปใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขและการวัดบุคลิกภาพ
1043110 การวัดจริยธรรม                                                                                                    
Ethics Measurement Methodology
2(1-2)
                     ความหมายของจริยธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม ระดับชั้นของจริยธรรมหลักการและวิธีการ ในการสร้างเครื่องมือวัดจริยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผล การนำข้อความรู้เกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1043111 การวัดเจตคติ                                                                                                         
Measurement of Attitude
2(1-2)
                     ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องค์ประกอบของเจตคติ การให้นิยามคำที่ใช้ในการวัดเจตคติ  หลักการและวิธีการในการสร้างเครื่องมือ เจตคติ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนำผลการวัดเจตคติไปใช้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการวัดเจตคติ
1043112  การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา                                                                 
Testing and Evaluation in Physical Education
 2(1-2)
                     ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดผลและการประเมินผลด้านพลศึกษาหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษา เกณฑ์การเลือกแบบทดสอบ อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนิน งานการทดสอบชนิดต่าง ๆ การปฏิบัติการในการใช้และการสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษา การตีความจากผลการทดสอบและการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเบื้องต้น
1043113 การประเมินบุคคล                                                                                                    
Personnel Evaluation
 3(3-0)
                     แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล กรอบความคิดในการประเมินบุคคล ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือในการประเมินบุคคล ปัญหาและแนวโน้มการประเมินบุคคล
1043201 แบบทดสอบมาตรฐาน                                                                                              
Standardized Test
2(1-2)
                      ลักษณะและกระบวนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบ การทดลองใช้การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน การเขียนคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
1043301   การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 3                                                                        
Educational Data Analysis 3
3(3-0)
                     ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการทดสอบข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้สถิตินอน พาราเมตริก ได้แก่ การทดสอบภาวะความเหมาะสม การทดสอบ ตัวอย่างกลุ่มเดียว การทดสอบตัวอย่าง สองกลุ่ม และการทดสอบตัวอย่างหลายกลุ่มการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการแปลความหมาย
1043401 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                                                                              
Behavioral Research
2(1-2)
                     ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การกำหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมิน
                   งานวิจัย
1043402    การวิจัยเบื้องต้น                                                                                                    
                   Foundation of Research Methodology
2(1-2)
                     ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การกำหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย
1043403 การวิจัยเชิงทดลอง                                                                                               
Experimental Research
2(2-0)
                     ความหมาย ลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทของตัวแปรรูปแบบของการทดลอง หลักการออกแบบการทดลอง ข้อดีและข้อจำกัดของแบบการทดลอง การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา ความเที่ยงตรงของการทดลอง การเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับรูปแบบการทดลอง
 
1043404 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                               
Instruments for Data Collecting
2(1-2)
                     ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องมือแต่ละชนิด การสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
 
1043405 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา                                                                      
Sampling Techniques in Education
2(2-0)
                     ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ
 
1043406  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย                                                                           
Fundamental Concept of Research
2(1-2)
                     ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัยประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทำวิจัยอย่างง่ายการประเมินผลการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้
1043407 การวิจัยเชิงสำรวจ                                                                                                 
Survey Research
2(1-2)
                      ลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจ แนวคิดและปัญหาในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเทคนิคการ สุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการนำผลการวิจัยไปใช้
 
 
1043408  การวิจัยทางการศึกษา                                                                                              
Educational Research
2(1-2)
                      ความสำคัญของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัยประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนารวิจารณ์ผลงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัย  
1043409 สถิติและการวิจัยสำหรับครู                                                                                       
                   Statistics and Research for Teachers
2(1-2)
                       สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การจัดทำและเสนอเค้าโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยและการวิจัยชั้นเรียน การประเมินผลการวิจัย การนำผลการวิจัย และการวิจัยชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
1043410 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                                                                 
                   Statistics for Behavioral Science Research
3(2-2)
                       ศึกษาลักษณะและขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ระเบียบวิธีการทางสถิติที่สำคัญ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและฝึกหัดวิจัยทางด้านจิตวิทยา
 
 
1043501 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2                
Computer Program for Educational Measurement and Evaluation 2
3(2-2)
                      การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป เพื่อนำมาใช้ในงานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาเช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร โปรแกรมกระดาษตาราง (Spread Sheet) หรือโปรแกรมพรีเซนเทชั่น (Presentation)  
1043502 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังข้อสอบ                                                      
Computer Program for Item Bank Measurement
3(2-2)
                      การศึกษาการใช้งานโปรแกรมการจัดการคลังข้อสอบ การสร้างฐานข้อมูลข้อสอบ การเพิ่มการลบ การแก้ไขข้อมูล การคัดเลือกข้อสอบ เพื่อนำมาใช้ในการวัดผลลักษณะต่าง ๆ การคำนวณค่าประจำข้อสอบตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ และการพิมพ์ข้อสอบที่คัดเลือกไว้
 
 
1043503 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา                                     
Computer Program for Educational Data Base Measurement
3(2-2)
                      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใชัคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา คำสั่งและฟังก์ชั่นของโปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา  
1043801 ประสบการณ์การวัดผล                                                                                            
Practical Training of Educational Measurement
2(1-2)
                       การศึกษาสภาพ วิธีการและปัญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ การเสนอรายงานพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา  
1043802 การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา                                                              
Supervised Practicum in Measurement
1(60)
                    การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
 
1044101 การวัดสุนทรียภาพ                                                                                               
Measurement Appreciation
2(1-2)
                      ความหมายของสุนทรียภาพ กระบวนการวัดสุนทรียภาพ หลักและวิธีการสร้างเครื่องมือ การ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลและการนำผลการวัดสุนทรียภาพไปใช้ ปัญหาและแนวทาง การวัดสุนทรียภาพ  
1044102   การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา                                               
Administration of Educational Measurement and Evaluation
3(2-2)
                       ลักษณะงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการสอนด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียน การวางแผนบริหารงานวัดและประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน ปัญหาและแนวทางแก้ไข  
1044103   การวัดจิตพิสัย                                                                                                      
 Measurement of Affective Domain
2(1-2)
                       ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนำผลการวัดจิตพิสัยไปใช้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการวัดจิตพิสัย  
1044104 เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ                                                               
 Quality Control and Quality Improvement Techniques
2(1-2)
                       วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความจำเป็นในการใช้เทคนิคการ ควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงระบบ วิธีการในการควบคุมคุณภาพการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
 
 
1044105  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                                                                        
Project Analysis and Project Evaluation
2(1-2)
                       องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการและการเขียนโครงการ วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุมและการติดตามงานและโครงการ
 
 
1044106 การวัดและประเมินผลดนตรี                                                                                
Testing and Evaluation in Music
2(1-2)
                      หลักการวัดและประเมินผลทางด้านดนตรี การทดสอบชนิดต่าง ๆ ทางดนตรีหลักการและวิธีการ สร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เกณฑ์ในการคัดเลือกเครื่องมือการแปลผลและการนำ ผลการวัดทางด้านดนตรีไปใช้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข การวัดและประเมินผลดนตรี
 
 
1044107 การประเมินโครงการ                                                                                          
Project Analysis and Evaluation
2(2-0)
                       กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
 
 
1044201 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด                                                                   
 Aptitude Test Construction
3(2-2)
                       ความเป็นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน  
1044202 การปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ                                                                        
Practicum in Test Construction
3(140)
                      การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน หรือแบบทดสอบวัดความถนัดหรือความพร้อม หรือแบบทดสอบอื่น ๆ 1 ฉบับ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้แบบทดสอบ และการแปล ความหมายของคะแนน  
1044401 การวิจัยเชิงคุณภาพ                                                                                              
Qualitative Research
2(1-2)
                      แนวคิดและลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ข้อควรระวังในการวิจัย
 
 
1044502 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย                                                                         
Computer Programs for Conducting Research
3(2-2)
                       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data File) และการ สร้างแฟ้มคำสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่าง ๆ
 
 
1044801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2                                             
Professional Experience in Educational Measurement 2
3(250)
                   การฝึกงานวัดผลในหน่วยงานต่าง ๆ การวิเคราะห์ สรุปและปรับปรุงเสนอ
 
1044802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการวัดผลการศึกษา 3                                            
Professional Experience in Educational Measurement 3
5(450)
                       การศึกษาสภาพการวัดผลและปัญหาเกี่ยวกับการวัดผลในหน่วยงาน ฝึกปฏิบัติงานวัดผล ในหน่วยงาน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานวัดผลของหน่วยงานต่าง ๆ  
1044804 ปฏิบัติการวิจัย                                                                                                     
 Research Practicum
3(140)
                       ทำวิจัยทางการศึกษา 1 เรื่อง ให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัยโครงการเพื่อพัฒนางานวัดผลของหน่วยงานนั้น ๆ  
1044901 สัมมนาการวัดผลการศึกษา                                                                                     
Seminar in Educational Measurement
 2(2-0)
                       การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา การวางแผนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการวัดการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผลการศึกษา และเสนอแนวคิดใหม่ ทางการวัดผลการศึกษา  
1044902 สัมมนาการวิจัยการศึกษา                                                                                         
Seminar in Educational Research
2(2-0)
                       การศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจัย และนำเสนอเพื่อการวิเคราะห์ประเมินพร้อมทั้งเสนอ แนวทางในการนำผลไปใช้ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 

ก่อนหน้า ต่อไป