หน้าแรก
หลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอน
  ปีการศึกษา 2553
  ปีการศึกษา 2555
อาจารย์ประจำหลักสูตร
หมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
แบบรายงานหลักสูตร(สมอ.01-07)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ :TQF
  ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1)
  ตัวอย่าง:หลักสูตร/สาขาวิชา(มคอ.2-7)
  แบบรายงานหลักสูตร(มคอ.01-06)
  Template มคอ.(มคอ.1-7)
  แบบฟอร์มคำร้อง
   
   
การเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศทะเบียนและวัดผล
สืบค้นข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
สืบค้นตารางการสอนอาจารย์
สืบค้นตารางการใช้ห้องเรียน
ตารางเรียน-สอน-สอบ
โครงสร้างหลักสูตร
สรุปข้อมูลการใช้ห้องเรียน
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร และภาวะการมีงานทำ
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
   
 
   

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555
download เอกสาร


ลำดับ
สาขาวิชา
วันที่สภาอนุมัติ
วันที่ ส่ง สกอ.
วันที่ สกอ. รับทราบ
รูปแบบ
ค่าเล่าเรียน /ภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ภาค กศ.ปช.
ภาคปกติ
ภาค กศ.ปช.

ดาวน์โหลด เอกสาร สกอ.รับทราบ

 คณะครุศาสตร์
  หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ( 7 หลักสูตร )
1
     สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
20 เม.ย.55
-
6,500
-
2
     สาขาวิชา คณิตศาสตร์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
-
6,500
-
 
3
     สาขาวิชา พลศึกษา
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
7 มิ.ย.55
-
6,500
-
4
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
7 มิ.ย.55
-
6,500
-
5
     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย.55
-
6,500
-
6
    สาขาวิชา ภาษาไทย
7 ธ.ค.54
6 ม.ค.55
4 พ.ค.55
-
6,500
-
7
    สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
 
-
7,500
-
 
  หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร)
8
     สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
18 พ.ย.54
6 ธ.ค.55
3 ก.ย.55
-
-
-
  หลักสูตร ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
9
     สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
18 พ.ย.54
6 ธ.ค.54
3 ก.ย.55
-
-
-
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
10
    สาขาวิชา นิติศาสตร์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
7 มิ.ย.55
6,000
7,000
  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ( 6 หลักสูตร )
11
    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
13 มิ.ย.55
6,000
7,000
12
    สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
 
6,000
7,000
 
13
    สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง
23 ม.ค. 55
15ก.พ..55
7 ก.ย.55
-
6,000
-
14
    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
23 ม.ค. 55
15ก.พ..55
24 ก.ย.55
-
6,000
-
15
    สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
24 เม.ย. 55
23พ.ค..55
 
-
6,000
-
 
16
    สาขาวิชา ศิลปกรรม
24 เม.ย. 55
23พ.ค..55
 
-
6,000
-
 
  หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ( 2 หลักสูตร )
17
    สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย. 55
6,000
7,000
18
    สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย. 55
6,000
7,000
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( 4 หลักสูตร )
19
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
26 มี.ค. 55
6,000
7,000
20
    สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
26 มี.ค. 55
6,000
7,000
21
    สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
20 เม.ย. 55
6,000
7,000
22

    สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง

18 พ.ย.54
15ธ.ค.54
12 เม.ย. 55
6,000
5,000
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
23
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
4 พ.ค.55
-
-
20,000
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
24
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
24 ก.ย. 53
7 ม.ค.54
10 ต.ค. 54
-
-
45,000
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตร วิยาศาสตรบัณฑิต ( 9 หลักสูตร )
25
    สาขาวิชา เคมี
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
7,000
8,000
26
    สาขาวิชา ฟิสิกส์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
 
-
7,000
-
 
27
    สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
 
7,000
8,000
 
28
    สาขาวิชา ชีววิทยา
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
7,000
8,000
29
    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
-
7,000
-
30
    สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
7,000
8,000
31
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 ก.ค.55
7,000
8,000
32
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
7,000
8,000
33
    สาขาวิชา คณิตศาสตร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
-
7,000
-
  หลักสูตร วิยาศาสตรมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
34
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
16 ส.ค. 54
9 ก.ย.54
19 ธ.ค. 54
-
-
-
 คณะวิทยาการจัดการ
  หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
35
    สาขาวิชา การบัญชี
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
13 มิ.ย.55
6,000
7,000
  หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
36
    สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
7 มิ.ย. 55
-
6,000
-
  หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ( 5 หลักสูตร )
37
    สาขาวิชา การจัดการ
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
11 พ.ค.55
6,000
7,000
38
    สาขาวิชา การตลาด
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
30 พ.ค.55
6,000
7,000
39
    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
30 พ.ค.55
-
6,000
-
40
    สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
11 พ.ค.55
6,000
7,000
41
    สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
 
-
6,000
-
 
  หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
42
    สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
7 ธ.ค. 54
6 ม.ค. 55
30 พ.ค.55
-
6,000
-
  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( 1 หลักสูตร )
43
    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
23 ม.ค. 55
13ก.พ. 55
27 ส.ค.55
-
-
100,000/หลักสูตร
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ( 4 หลักสูตร )
44
    สาขา เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
 
7,000
8,000
 
45
    สาขา เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
 
7,000
8,000
 
46
    สาขา เกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
 
7,000
8,000
 
47
    สาขา เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
 
7,000
8,000
 
  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ( 6 หลักสูตร )
48
    สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
7 ก.ย.55
7,000
8,000
49
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000
50
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต )
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000
51
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม )
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000
52
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม )
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000
53
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
3 ก.ย.55
7,000
8,000
  หลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต ( 2 หลักสูตร )
54
    สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
18 พ.ย. 54
15ธ.ค.54
11 พ.ค.55
12,000
13,000
55
    สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22 เม.ย. 54
5ส.ค.54
13 ธ.ค.54
-
12,000
-
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1122