Untitled Document
 
 
   
 
   
 
โครงการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work-Integrated Learning WIL ..more..

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2562  13:53 น.
 
   
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3..more..

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  11:50 น.
 
   
 
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2561..more..

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  15:29 น.
 
   
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2..more..

วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  14:04 น.