Untitled Document
 
 
   
 
   
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)..more..

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  14:42 น.
 
   
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561..more..

วันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  16:27 น.
 
   
 
ปฎิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561..more..

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  09:36 น.
 
   
 
ปฎิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561..more..

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  09:33 น.