Untitled Document
 
 
   
 
   
 
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2561..more..

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  15:29 น.
 
   
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2..more..

วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  14:04 น.
 
   
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)..more..

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  14:42 น.
 
   
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561..more..

วันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  16:27 น.