สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2566(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2565)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
คณะครุศาสตร์ 470 397 73
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 327 311 16
คณะวิทยาการจัดการ 192 192 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 89 20
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 137 13
รวมทั้งหมด 1248 1126 122