ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php