ตัวอย่างหลักสูตร/สาขาวิชา(มคอ.2-7)

   ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6   มคอ.7

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6   มคอ.7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6   มคอ.7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6   มคอ.7